Predslov

k návrhu na organizáciu výkonu ľudských práv

pri prezidentskej kancelárii

(dôverna informacia)

 

         Človeka v jeho podstate nemožno zmeniť, tak ako sa nedá premeniť tiger na mačku. Neúspešným pokusom o premenu človeka bol socializmus, ktorý sa pokúšal cestou „morálneho kódexu budovateľa komunizmu“ zmeniť človeka na dobrého. Realita hovorí o opaku. Výsledkom tejto prevýchovy bol politický puč bývalých štruktúr ŠtB, po ktorom si členovia tohto zoskupenia vybudovali pre seba „komunizmus“ (majú dostatok peňazí na všetko), ale  väčšina (vyše 3 milióny) ľudí sa prepadla z priemernej do podpriemernej životnej úrovne, ďalšia skupina sa prepadla do štyristotisícového zástupu nezamestnaných a vyše 750 000 ľudí žije na pokraji biedy a niektorí spadli do absolútnej biedy bezdomovcov. Človek sa nedá zmeniť, ostali v ňom prirodzené vášne pozitívne aj negatívne.  Bývalá ŠtB pod zámienkou ochrany socializmu združila  do svojich radov agentov a prisluhovačov podľa prísneho výberu negatívnych vlastností. Aby mohol bývalý eštebák  vykonávať špinavú robotu, musel mať niektoré  výnimočné vlastnosti, akými sú napr.: neznesiteľná žiarlivosť, obrovská závisť, panovačnosť, šialená histéria, dobyvačnosť… Pre plnenie krajných rozkazov. Táto svorka šeliem sa pokúšala dostať k moci, možno nie priamo do parlamentu, aby som nekrivdil všetkým poslancom, ale prinajmenšom niektorých ovládajú cez rôzne vplyvné kruhy. Títo ľudia sú chorí z nadvlády peňazí. Chcú ich mať stále viac a viac... Koľko je pre nich dosť? Keďže sú pod vládou extrému, nepoznajú pojem dosť.  Majú neustále vyššie a vyššie nároky, chcú vlastniť nielen vily a jachty, ale aj fabriky, ostrovy... Pre tento cieľ urobia všetko, najčastejšie na úkor druhého,  porušovaním ľudských práv iných.

     Preto sa o ľudských právach  hovorí veľmi málo, a ak áno, tak veľmi neodborne, povrchne, laicky, zľahčovane, aby si nikto nespomenul, že bohatstvo najbohatších pochádza z porušovania ľudských práv iných ľudí. Od manipulácie s privatizáciou, tunelovaním až po drzé a rafinované chytanie ľudí do závislosti a nedodržiavanie dohôd, a rôzne formy navyšovania kapitálu.  Preto sa slušní ľudia musia konečne spamätať a spojiť sa na princípe dodržiavania ľudských práv. Predstavujeme vám prvý počiatok návrhu riešenia na vytvorenie právomoci k realizácii výkonu ochrany základných ľudských práv ako ochrany pred nástražným systémom proti sféram života fyzického, psychického a intelektuálneho (ohováranie, podvody, chytanie do závislosti ekonomickej a duchovnej, konšpirácie, sabotáže, zastrašovanie a obmedzovanie osobnej slobody, ublíženie na zdraví až po privolanie smrti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N á v r h

na založenie Inštitútu pre monitorovanie porušovania ľudských práv zriadeného pri Kancelárii prezidenta SR

 

 

 

        Inštitút pre monitorovanie porušovania ľudských práv zriadený pri Kancelárii prezidenta SR by mal zabezpečovať styk s verejnosťou, ktorá sa citi byť v ohrození, bola ohrozovaná systémom vládnutia vlády, inými zoskupeniami alebo má podozrenie z porušovania ľudských práv jeho vlastných,  jeho rodiny alebo inej osoby, a potrebuje poskytnutie pomoci pri dodržiavaní ľudských práv a slobôd, ktoré sú pre každého občana zaručené v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, najmä článku 12 od.1. „Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.“ Ods. 2. „Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.“ Čl. 19 ods. 1. „Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.“

 

(Uvedený návrh bol zaslaný podpredsedovi vlády Pálovi Csákymu a prezidnetovi SR Rudolfovi Schusterovi - žiaľ bez odozvy)

 

 

Úvaha

 

            Nie je žiadnym tajomstvom, že dnešok je poznačený celosvetovým poklesom morálky, ľudskosti, že tento pokles neprodukujú obyčajní občania, ale mafie, podsvetie a tajné spolky. Mafia je všeobecný pojem. Mafiánci sú navonok inteligentne vyzerajúci muži v bielych košeliach, ale ich pravá tvár je tvár muža, ktorý inteligentným spôsobom a za každú cenu chce žiť na úkor iných, za túto cenu strieľa do  živých terčov, kladie bomby pod autá... 

            Čím to je, že v oblasti mravnosti, morálky a čestnosti nedokážeme byť dostatočne prezieraví? Vieme dopredu na mnoho rokov naplánovať  ekonomický rozvoj, ale s poklesom  morálky, čestnosti  a mravnosti  nikto nechce  rátať. A pritom to bola prapríčina  zániku mnohých vyspelých civilizácií a na tomto  pravidle stroskotal aj  veľký Rím, ktorý  už dosiahol svoj vrcholný rozkvet. Prečo  si niektoré negatívne javy všimneme až v takej fáze, keď je už doslova neskoro.

          Trhové hospodárstvo, to nie sú vždy len čisté obchody, čestné návrhy, ale aj nekalé gaunerské spôsoby a snahy jednotlivcov zbohatnúť na úkor druhých. Za posledných pätnásť rokov ani jedna vláda neurobila zásadné zmeny v prospech morálky, ba naopak sú signály, že SIS spolupracovala s podsvetím pri likvidácii nepohodlných ľudí. Doposiaľ sa o týchto skutočnostiach mlčí, nakoľko sa tieto praktiky využívali v politickom zápase. Ale čaša sa naplnila a preliala. Tieto praktiky sa preniesli na nič netušiace obyvateľstvo. Dôstojníci bývalej tajnej služby ŠtB, agenti, prisluhovači, donášači a rôzne gaunerské typy ľudí, doslova zaútočili na slovenského podnikateľa - slovenské rodiny. Každý chcel rýchlo zbohatnúť. Tak ako tvrdá droga poškodila tisíce slovenských rodín, tak aj nová droga ekonomickej závislosti poškodzuje tisíce slovenských podnikateľov a ich rodiny. Jasným signálom sú modré obálky na poštách. Bežnú korešpondenciu vymenili obálky od vymáhačov, polície,  a podobne. Že by sme boli všetci takí hlúpi a nevedeli podnikať, nevedeli si zrátať náklady a výnosy? Nie, my sme len neskúsení z nekalosúťažných intríg.    Nechceme pripustiť, že sme boli plánovane chytaní do ekonomickej závislosti, že sme boli plánovane likvidovaní. Na našej likvidácii pracovali celé tímy, ktoré rozpracovali každý krok nášho neúspechu, samozrejme, že všetko muselo vyzerať ako náš neúspech, naša neskúsenosť, naša neschopnosť.

      Všetky doterajšie vlády podporovali nespočetné množstvo rôznych konferencií takmer o všetkom, ale o poklese morálky, o človeku na prelome dvoch tisícročí neprejavili záujem. Absencia takýchto podujatí sa tiež  podieľa svojou mierou na poklese morálky na Slovensku (svetlou výnimkou je Katedra humanitných vied Univerzity Mateja Bela v B.Bystrici so svojím šéfom profesorom Lukáčom Jánom Veverkom, ktorí by si zaslúžili tiež väčší záujem inštitúcií, médií...). Človek nemôže byť obeťou trhového hospodárstva. Preto je nanajvýš nutné, aby sa týmto problémom začali zaoberať aj najvyššie inštitúcie. V prospech ďalších generácií, našich detí by sme sa nemali báť otvoriť aj chúlostivé témy. Ako postihuje človeka, ľudskú dušu prechod na trhové hospodárstvo? Sú naši občania dostatočne pripravení proti nemorálnemu partnerovi? Nepotrebujú naši občania semináre, kurzy s touto tématikou?

     Podstata humanity je pochopiť toho druhého, pomôcť mu za každých okolností. Aj pri sebevražde sa lekári snažia zachrániť ľudský život, káže im to etika ich povolania, i keď si obeť siahla na svoj život sama, dobrovoľne, vlastným pričinením. Etika trhového hospodárstva by sa mala niesť v podobnom duchu. Mala by platiť zásada ľudskosti. Ak sa človek aj vlastným pričinením dostane do tiesne, má právo na pomoc. Obvzlášť by táto zásada mala platiť o rodinách s maloletými deťmi, ktoré nemôžu niesť zodpovednosť za konanie svojich rodičov.

     Hlavnou náplňou kancelárie pre ľudské práva pri prezidentskom úrade SR, by malo byť monitorovanie rôznych foriem porušovania ľudských práv v akejkoľvek podobe. Prieskum verejnej mienky ukázal, že ľudské práva sa porušujú nevedome, či vedome, v štyroch rovinách:

 

1. V ústavnosti zákonov

2. V rozhodnutiach štátnej správy

3. V rozhodnutiach exekutívy

4. V nezákonnom konaní občanov proti iným občanom

 

 

 

      Prechod na trhové hospodárenie priniesol aj na Slovensku prebudenie negatívnych emócií  jednotlivcov, ktorí nerešpektujú právo a Ústavu Slovenskej republiky a svojím arogantným konaním obmedzujú slobodu a dôstojný život iných. Sú signály, že organizovaný zločin sa rozšíril aj do štátnej správy, čím sa v mnohých prípadoch občan nemôže dovolať pravdy. Vytvorili sa tajné spolky a úzke skupiny ľudí, ktorí sa profesionálne zaoberali chytaním ľudí do ekonomickej závislosti pod rúškom rôznych exkluzívnych dohôd a zmlúv, pričom hrubo zasahovali do práv poškodeného občana, do práv zaručených Ústavou Slovenskej republiky. Ich hnacím motorom bolo získanie financií a majetku na úkor druhých. Aj vyspelí západní susedia sa s touto otázkou začínajú vážne zaoberať. 

     Trhové sociálne prostredie si vyžaduje aj zmenu postoja k občanovi. Doteraz občan nebol účinne chránený proti organizovanému zločinu najmä takému, ktorý cielene a utajovane prevádza ekonomické straty svojej obete s cieľom zmocniť sa jej duchovného bohatstva, alebo odstrániť konkurenciu z trhu. Právny systém nedovoľoval a nedovoľuje spájať občianskoprávne veci, obchodnoprávne veci a trestné veci v jednom konaní. Túto legislatívnu medzeru využívali „profesionáli", ktorí mali najčastejšiu metódu „All Capone", konšpiráciami ekonomických útokov donútiť svoju obeť k trestným činom spáchaným v sebeobrane - odpredanie vecí, na ktoré viazne záložné právo bankovej inštitúcie, nezaplatenie zákonného poistenia, nezaplatenie povinných daní, tiesňové zaobstarávanie financií na potraviny, na prežitie a podobne, čím obeti privodia trestné stíhanie a následne obmedzenie osobnej slobody vyšetrovacou väzbou alebo väzením. Potom sa ľahko zmocnia jej duchovného a materiálneho bohatstva. Spôsob hodný odsúdenia, neľudský a barbarský, ale ťažko odhaliteľný.

     Je veľa známych prípadov, keď podnikateľovi nedodržaním zmluvných podmienok spôsobili finančné straty prevyšujúce jeho záväzky a štátna správa trestala následok príčiny a nie príčinu. Podnikateľ, ktorý nevládal splácať úvery, pohľadávky len z dôvodov, že jemu bol zadržiavaný výrobný prostriedok, nedodržiavaním zmluvných podmienok mu spôsobili značné finančné škody, sa dostal do konkurzu ako dlžník a mnohokrát aj do väzenia ako podvodník, pričom on konal len v sebeobrane. „Profesionáli" v prepojení so štátnou správou dokázali zdržiavať občianskoprávne, obchodnoprávne a trestné konania smerujúce k odhaleniu ich útoku, a naopak dokázali urýchľovať konania proti svojej obeti, ktorej spôsobili straty. Týmto spôsobom sa takmer isto nedá odhaliť ekonomický útok, nakoľko postihnutý je skôr potrestaný za svoje dlhy, než môže preukázať svoju nevinu. 4% súdny poplatok nedovoľuje podnikateľovi, ktorý je v takejto finančnej situácii obhajovať svoje práva. Občan sa pred takýmito praktikami nedokáže brániť, nemôže sa dovolať pravdy a mnohokrát je potrestaný za sebaobranu pri porušovaní jeho základných práv, čo je v rozpore s ľudskosťou.

     Preto je potrebné prehodnotiť pojem „ľudskosť" a zakomponovať ho do všetkých legislatívnych noriem a v tomto smere zmeniť aj paragrafové znenie ústavy.

     Z predošlého grafu vyplýva, že najviac odhalení porušovania ľudskosti bude prichádzať od samotných občanov. Preto toto oddelenie, ktoré bude zbierať takéto informácie, by malo byť najväčšie.

     Nasledujúci graf z prieskumu sťažností od občanov zameraných na porušovanie ľudských práv ukazuje pomer očakávaných sťažovateľov vo veciach:

 

 

 

 

 

1. Občianskoprávnych

2. Obchodnoprávnych

3. Trestnoprávnych

4. Občianskoprávnych súbežne s obchodnoprávnymi

5. Občianskoprávnych súbežne s trestnoprávnymi

6. Obchodnoprávnych súbežne s trestnoprávnymi

7. Občianskoprávnych súbežne s obchodnoprávnymi súbežne s trestnoprávnymi

 

 

    

      Hlavným cieľom kancelárie by malo byť mapovanie všetkých prípadov, ktoré majú charakter porušovania „ľudskosti", najmä organizovaného zločinu, proti ktorému sa občan nedokáže účinne brániť.

     Jednotliví referenti budú zbierať informácie, zapisovať podstatu sťažovateľa a predkladať materiály a dôkazy na posúdenie vedúcim oddelení pre veci občianskoprávne, obchodnoprávne a trestné. Vedúci oddelení, ľudia znalí a odborne zdatní zvážia ďalší postup. V prípade potreby posúdia v jednom konaní veci občianskoprávne, obchodné a trestné a vydajú uznesenie (upovedomenie) na zverejnenie prostredníctvom tlačového odboru príslušným inštitúciám. V tých závažnejších a komplikovanejších prípadoch zasadne senát (komisia) pre vydávanie osvedčení, ktorý je zložený z odborníkov: filozof, humanista, psychológ, sociológ, ekonóm, komerčný právnik, advokát. V prípade úspechu sťažovateľa senát vydá osvedčenie o nálezu podozrenia z porušovania „ľudskosti" s odporučením konania pre štátnu správu a exekutívu. Takto môže senát odporučiť svojou váhou, ktorú samotný občan nemá, aby nezávislé súdy začali konať v určitom poradí tak, aby to pre navrhovateľa /sťažovateľa/ bolo čo najvýhodnejšie pri odhaľovaní tajných útokov a rafinovaných konšpirácií proti nemu.

 

     Vo viacerých prípadoch pomôže už len tá skutočnosť, ktorú radový občan nemôže nijako ovplyvniť, že váhou rozhodnutia senátu (komisie) Kancelárie pre ľudské práva pri Kancelárii prezidenta SR, súdy začnú konať najskôr v prípadoch smerujúcich proti odporcovi i keď na navrhovateľa je skôr podaný iný podnet. Takýmto usmernením sa zabráni útočníkom vyzdvihnúť to, čo potrebujú a umlčať to čo im nevyhovuje.

 

 

 

 

Bloková schéma organizačnej štruktúry

Kancelárie pre ľudské práva pri prezidentskom úrade SR

 

 

 

 

 

 

      Neodmysliteľnou náplňou tlačového odboru Kancelárie pre ľudské práva pri Prezidentskom úrade SR v zmysle prevencie bude organizácia rôznych podujatí, konferencií, seminárov na tému „Dodržiavanie ľudských práv". Vo vyspelej Európe sú známe mnohé iniciatívy tohto zamerania. V Čechách pri prezidentskej kancelárii už niekoľko rokov funguje nadácia Fórum 2000, ktorá usporadúva pravidelne každoročne seminár s tématikou ľudských práv.  V Spolkovej republike Nemecko Sociálnodemokratická strana a Strana zelených presadzujú „zavedenie sociálneho trhového prostredia", v ktorom dôležitú úlohu bude zohrávať ľudskosť a ochrana ľudských práv. Na túto tému sú zamerané rôzne semináre, konferencie a pod. Britský premier Tony Blear vo svojích vystúpeniach uprednostňuje zmeny predovšetkým v oblasti dôslednejšieho zabezpečovania a dodržiavania ľudských práv v trhovej ekonomike. Každoročne usporiada seminár na túto tému. Podobne je to aj v iných vyspelých západných krajinách vo Francúzsku, v Kanade...

 

 

Autori: J.M.Rígel, Ján Molnár, Daniela Molnárová