Programové vyhlásenie pre volebné obdobie prezidenta Slovenskej republiky

(prvá verzia)

PRÁVA PRE ĽUDÍ, ZA SPRAVODLIVÉ SLOVENSKO

 

Náprava krívd a dobudovanie právneho štátu

 

Za 20 rokov novodobej histórie Slovenska sa v politickej „aréne“ vystriedalo mnoho politických hnutí a strán, ktoré sľubovali občanom lepší život než v tom predchádzajúcom režime. Počuli sme sľuby od zavedenia moderného Slovenska, zdravých verejných financii, stop zadlžovaniu, viac pracovných príležitostí, lepšie škloly pre naše deti, spravodlivé súdnictvo, boj proti korupcii až po odmietanie prenesenia ťarchy hospodárskej krízy na ľudí a tie isté strany opäť sľubujú to isté. Ale občania po 20 rokoch konštatujú, že všetko, čo politické strany sľubovali, ostalo len na papieri, lebo v realite je ich život zo dňa na deň ťažší, ťažší a ešte viac ťažší. Občania už vedia, že vznikli privilegované skupiny (nad)občanov, ktorí majú všetko na čo si len pomyslia a v mnohých prípadoch stoja nad zákonom a na strane druhej ostali tí, ktorí stratili aj tie, už raz nadobudnuté práva, právo na bývanie, právo na prácu, právo na životaschpnú mzdu, právo na dôstojný život a spokojný dôchodok.

Demokracia ukázala svojú právu tvár, že dovoľuje vstupovať do politiky ľuďom nečestným a so zlým úmyslom voči občanovi, občanom a najmä rodine ako základnej jednotky spoločnosti. Ako inak si môžeme vysvetliť napríklad neprijatie čl. 31 Európskej sociálnej charty – Právo na bývanie, keď na strane druhej naši zástupcovia prijali zákon o dobrovoľných dražbách, ktorý nielenže násilne a nedobrovoľne odníma občanom strechu nad hlavou, ale ktorý bol prijatý v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nakoľko štát nemá vyriešenú bytovú otázku a spôsobuje smrť bezdomovcov najmä z podchladenia a chýbajúcej zdravotnej starostlivosti. Reťazením s ďalšími zákonmi a právnymi normami sa spustilo najväčšie zastrašovanie obyvateľstva – strach z bezdomovectva, strach zo straty zamestnania, strach nielen z osobného bankrotu, ale aj strach z bankrotu celého štátneho útvaru, ktorý aktuálne hrozí Grécku, a neskoršie Taliansku, Portugalsku a iným krajinám.

Podľa serióznej Európskej organizácie EUROSTAT-u Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou rizika chudoby, pričom je „na počudovanie“, že Slováci vykazujú produktivitu práce vo výške 70% priemeru EU, ale na mzdy sa Slovákom vracia necelých 33%. To je alarmujúca nespravodlivosť. Len pre porovnanie treba uviesť, že kým za feudalizmu sme odovzdávali dva desiatky, tak  teraz za tejto „zastupiteľskej demokracie“ odovzdávame päť desiatkov, teda sme sa prepadli hlboko pod dôstojnosť suverénnej krajiny až priam do koloniálneho postavenia. Ale na strane druhej je všeobecne známe, že dochádza k rozkrádaniu štátneho rozpočtu rôznymi machináciami, že rôzne kauzy prominentných osôb sa zametajú takpovediac pod koberec, že korupcia kryje darebákov do takej miery, že samotná premiérka Iveta Radičová priznala vo svojom vystúpení, že až 60% ľudí nedôveruje súdnictvu, polícii a prokuratúre. Toto je alarmujúci a pre čestného občana neprijateľný stav.

Najväčšiu kritiku občania pripisujú médiam, najmä tým verejnoprávnym, ktoré by mali zo zákona vytvárať čo najväčší priestor pre verejnú diskusiu o veciach verejných, nakoľko demokracia nemôže byť postavená len na rozhodovaní volených zástupcov, u ktorých je podozrenie z prepájania na finančné nadnárodné korporácie, ale aj kontrolou moci verejnosťou prostredníctvom verejných diskusii. Tu nemožno opomenúť vo verejnosti známy výrok spisovateľa a básnika „médiá sú žumpa plná výkalov a zvratkov“.

Nie je naším cieľom aby sme na tomto malom priestore poukázali na všetky porušené práva občanov a všetky nespravodlivé konania, ktoré vedú k masovým protestom prebiehajúcim vo svete.

Majúc na zreteli, že v súčasnosti je celý svet v pohybe, keď 15-tym októbrom 2011 sa odštartovali masové protesty po celom svete proti porušovaniu práv občanov, proti politikom, ktorým je „bližšia košeľa než kabát“, proti korupcii, klientelizmu a nevymožiteľnosti práva občanov, proti neudržateľnému bankovníctvu, proti narastajúcim životným nákladom, proti vysokej miere nezamestnanosti a celkovo proti nefunkčnému kapitalizmu, preto aj naše občianske hnutie za práva a spravodlivosť pre občanov sa pretransformovalo do politickej strany, ktorá ponúka všetkým nespokojným občanom riešenie.

Cieľom tohoto krátkeho úvodu nie je pomenovať všetku nespravodlivosť na Slovensku, ale pripomenúť si, že situácia je vážna, oveľa vážnejšia než sa na vonok javí a je nutná zmena, nielen zmena myslenia ľudí, ale aj zmena systému vládnutia. Preto zotrvávame na našej prvotnej idei:

 

·        Vrátiť dôveru politike, politikom a spoločne s každým kto prejaví záujem spolupodieľať sa na riadení vecí verejných.

·        Znížiť mieru nespravodlivosti, ktorú pociťujú jednotlivci.

·        Zabezpečiť nasledujúcim generáciám perspektívu a seniorom dôstojnú starobu.

·        Zjednotiť rozumné ciele a rozumných ľudí.

·        Zvýšiť právne vedomie občanov a reálne poskytnúť vymožiteľnosť práva na Slovensku.

Programová konferencia kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky sa dohodla na svojom zasadnutí aj s prihliadnutím na ostatné všeobecne známe pomery na tomto programovom vyhlásení strany:

 

  1. Znížiť cenu potravín a tovarov bežnej spotreby o 10% znížením DPH na polovicu.

Tento krok považujeme ako prvoradý pred rekonštrukciou daňového systému aby na jednej strane zlacneli potraviny ako základné potreby na prežitie „človeka“, i tej najchudobnejšej vrstvy obyvateľstva. Prvý krok preto, lebo treba zadať Slovenskej akadémie vied úlohu, aby vyriešila zosúladenie daňového systému s výkonom ekonomiky na únosnú mieru včítane zmeny výšky dane lukratívnym spoločnostiam, bankám a strategickým podnikom tak, aby sa posilnila zanikajúca stredná vrstva obyvateľstva a odvodový systém v čo najväčšej miere vplýval na odstraňovanie chudoby pracujúceho obyvateľstva.

 

  1. Zabezpečiť pre každého občana a bez akéhokoľvek rozdielu právo na Právny štát.

Tento cieľ zahrňuje dôslednejšie aplikovať v praxi občianske a ľudské práva, ktoré už dlhodobo garantujú medzinárodné zmluvy a dohovory, ale v praxi sa nerešpektujú a najmä sa porušujú práva garantované Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Tento dohovor garantuje občanom právo na spravodlivé súdnictvo bez akýchkoľvek prieťahov v konaniach, na odstránenie svojvôľe sudcov, na spravodlivé procesy pri vyšetrovaní porušovania mravných imperatívov. Naším konečným cieľom je aby občania hrdo mohli vysloviť, že Slovensko je právny štát, kde vymožiteľnosť práva je samozrejmosťou.

 

  1. Znížiť nezamestnanosť na úroveň vyspelých demokracií 5% a dosť!

Právo na prácu, povinnosť pridať hodnotu do spoločnosti a nutnosť potierať príživníkov a rozvracačov pracovných príležitosti, tvoria základný pilier šťastnej spoločnosti. V tejto oblasti je nutné opäť prehodnotiť zákonník práce a dôslednejšie aplikovať tripartitu a hlavne akceptovať požiadavky odborov. Vláda má slúžiť ľudu a nie naopak. V tejto oblasti je tiež nutné zapojiť odbornú obec, aby navrhla taký ekonomický model spoločnosti, ktorý bude zabezpečovať nielen právo na prácu, ale aj prebytok práce, aby sme mohli byť solidárni ku každému, kto prejaví záujem pracovať. Je nutné sa vážnejšie zamyslieť nad fungujúcim a históriou overeným modelom podnikania Tomáša Baťu a prijať jeho tzv. „Baťov etický kódex“.

 

  1. Vytvoriť podmienky pre celosvetový trend pokroku „trvalo udržateľného rozvoja“.

Dôslednejšou aplikáciou odporúčaní Rady Európy v programe „Výchova k demokratickému občianstvu“ zabezpečiť rast vedomostnej spoločnosti na takú úroveň, aby bola zachovaná spravodlivá rovnováha medzi: a) enviromentálnou, b) ekonomickou, a c) sociálnou dimenziou. Stratégiu rozvoja plánovať tak, aby nedochádzalo pri nadmernej snahe o maximalizáciu ziskov k narušeniu ekosystému a bola zachovaná reprodukcia prírodných zdrojov a súčasne zabezpečený sociálny zmier globálneho výmenneho obchodného systému. Každý výrobok musí byť označený svojou environmentálnou, ekonomickou a sociálnou stopou. Je nezmyselné dovážať rajčiny zo Španielska a súčasne nechať našu pôdu ležať ľadom.

 

  1. Navrátiť štastie a spokojnosť do rodín ako rozvíjajúcej sa bunky spravodlivej spoločnosti.

Sociálna otázka je citlivým bodom každej spoločnosti. Je treba sa vážne zamyslieť, koľko detné rodiny sú únosné z hľadiska trvalo udržateľného rozvoja a s ohľadom na ich vedomostnú úroveň vychovať čestných a statočných ľudí. Tu nepomôže žiadna vedecká kapacita, tu pomôže rozhodnutie väčšiny v ľudovom referende. Pre navrátenie šťastia a spokojnosti do rodín je nutné zabezpečiť komunikáciu prostredníctvom efektívneho ľudového referenda, ktorému musia predchádzať široké a dlhotrvajúce diskusie vo verejnoprávnych médiách aby sa udržal nielen sociálny zmier na Slovensku, ale mier na celom svete. Rodina musí dostať, to, čo potrebuje, lebo všetci žijeme len jeden život a ten si musíme navzájom chrániť. Sme presvedčení, že správnosť rozhodnutí nemôže zostať v niekoľkých rukách, ale ľud sa vie vždy správne rozhodnúť. Je nutné posilniť priamu demokraciu aspoň na miestnej úrovni a naučiť občanov aj niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

 

            Politická správa k programovému vyhláseniu:

Programová konferencia kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky sa uzniesla na svojom zasadnutí aj s prihliadnutím na krátkosť času prípravy do volieb, že zaujme svoje stanovisko k jednotlivým ministerstvám len v tomto krátkom politickom vyhlásení:

 

Základne hodnoty:

            Za základné hodnoty považuje individuálne práva a slobody a individuálne povinnosti a zodpovednosť. Strana usiluje o spravodlivosť prostredníctvom dodržiavania práva vo všetkých oblastiach života. Hlavnú úlohu dosiahnutia rovnováhy medzi ochranou práv a slobôd jednotlivca a potrebami ochrany záujmov spoločnosti plní štát prostredníctvom svojich orgánov, tak aby sa mohol jednotlivec slobodne rozvíjať a rozhodovať bez nebezpečia ohrozenia na živote, právach či slobodách druhými jednotlivcami či inou mocou.

 

            Základné priority:

            Postupne zabezpečiť energetickú, ekonomickú a potravinovú sebestačnosť Slovenskej republiky prostredníctvom podpory domácich producentov poľnohospodárskych produktov, producentov spotrebných tovarov a rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Presadzovať ekonomickú a politickú suverenitu a tradičné morálne hodnoty, jazykovú a kultúrnu identitu Slovenska.

 

            Základné podmienky:

            Zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len TUR) Slovenskej republiky v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti. Presadiť strategický plán rozvoja slovenskej spoločnosti so zameraním: na budovanie ekologického a sebestačného poľnohospodárstva, energetiky a priemyslu, na uskutočnenie právneho štátu a spravodlivosti, na dôsledné dodržiavanie a aplikáciu ľudských práv, na väčšiu participáciu občanov na správe vecí verejných, na rozvoj rovnosti šancí v podnikaní, na zníženie daňového a odvodového zaťaženia občanov, na podporu domácich producentov a na boj proti chudobe, nezamestnanosti a bezdomovectvu.

 

            Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

            Prehodnotiť, či je naozaj nutnú aby všetko prešlo do súkromného sektoru, keď v štátoch, ktoré vykazujú v tabuľkách EUROSTAT-tu popredné miesta, dôležité strategické alebo pre občanov nevyhnutné služby sú štátne. Napríklad Švajčiarsko má dopravu, pošty a telekomunikácie štátne a tým majú zabezpečený nielen vysoký príjem do štátneho rozpočtu, ktorý môžu použiť ďalej na sociálne veci pre zabezpečenie dôstojného života všetkým občanom, ale aj  kvalitné a lacné služby. Na strane druhej hlavne v oblasti telekomunikácií zo Slovenska odchádza do zahraniačia značné množstvo peňazí, ktoré by sa viac uplatnili v našom štátnom rozpočte. Túto otázku třeba riešiť referendom aby ľud rozhodol. Posledné švajčiarske referendum na pokus sprivatizovania pôšt povedalo NIE! Realita na Slovensku aj vo svete dlhodobo svedčí o tom, že dochádza k rozkrádaniu súkromných financii na úkor platenia daní. Súkromné strategické podniky vytvárajú fiktívne peniaze a tieňovú ekonomiku a uprednostňujú politické a osobné záujmy pred ekonomickými. Ich sila nekontrolovateľných financií pôsobí aj na dosadzovanie neschopných politických nominantov a korupcia nie je zriedkavý jav. Viac pozornosti venovať rozvoju cestovného ruchu na Slovensku, najmä využívať zdroje z Eurofondov na zlepšenie služieb a reklamy, ktoré sú potrebné pre zvýšenie návštevnosti Slovenska.

 

            Ministerstvo financií SR:

            Chod štátu je závislý na množstve peňazí v štátnom rozpočte. Ministerstvo financií by nemal byť len štátnym orgánom zaoberajúcim sa rozpočtovými záležitosťami, ale by malo byť aj do určitej miere regulačným a inovátorským orgánom, ktorý by vydával odporúčania na riešenie príjmov do štátneho rozpočtu. Revolúcia na Islande o ktorej je takmer zakázané hovoriť si vyriešila svoju finančnú krízu práve zmenením zdaňovania súkromných bánk, ktoré vykazovali nadmerné zisky. Podľa rôznych odborníkov Slovensko nie je ani štátom, pretože nemá svojú vlastnú banku pre občanov. Všetky sú privátne a povinné prevody mzdy cez banky prinášajú bezdôvodné zisky pre banky. Aj v tejto oblasti by sme navrhovali daňovú reformu. Je treba tiež zaviesť progresívnu daň z príjmov, znížiť daň na potraviny na 10 %, zjednodušiť daňový systém a zaviesť účinný boj proti daňovým únikom najmä v oblasti daní z pridanej hodnoty pomocou utajených kontrol. Ustanoviť funkčnejšiu reguláciu burzy cenných papierov prostredníctvom  väčších kompetencií, policajnej ochrany regulátorov a občianskej kontroly týchto regulačných úradov na princípe náhodného výberu. Zrušiť daňové prázdniny pre zahraničných investorov a zahraničné korporácie a zaviesť minimálne 80% zdanenie na nereinvestované zisky. Zriadiť oddelenie na ministerstve, ktoré bude porovnávať množstvo peňazí obiehajúcich v slovenskej ekonomike s množstvom predaných a kúpených tovarov a služieb a podávať správu NB. Na celom svete prebieha diskusia, či banky vyrábajú teda množia, tlačia peniaze v súlade s mravnými princípmi. Aj tu treba rozvinúť širokú verejnú diskusiu ako ďalej.

 

            Ministerstvo hospodárstva SR:      

            Výstavba dialnic sa dostala do výlučne súkromného sektoru a je len otázkou verejnej mienky či netreba v rámci šetrenia s verejnými financiami spojiť toto ministerstvo a ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja do jedného ministerstva hospodárstva. Jediné uplatnenie samostatného ministerstva vidíme vtedy, ak by štát garantoval právo na prácu a sám zabezpečoval prácu pre tých, ktorým by  nevedel zabezpečiť prácu súkromný sektor. Tu by potom museli prejsť strategické podniky opäť do vlastníctva štátu. Ministerstvo hospodárstva by potom mohlo slúžiť aj súkromnému sektoru ako „audiovizuálny koordinátor“ (obdobne ako vo Švajčiarsku) a napomáhalo by odstrániť bankroty firiem z dôvodov „preťaženej konkurencie“ na trhu. Regionálny rozvoj podľa nás plne patrí do kompetencii miestnych samospráv, ktorým treba pripraviť legislatívne zmeny aby sa s verejnými financiami nepodnikalo ako je tomu doposiaľ. Je nemysliteľné, aby v zmysle regionálneho rozvoja bolo tiež všetko v súkromných rukách. Tento trend pochádza z raného kapitalizmu, ale vo vyspelých demokraciách sa regionálny rozvoj riadi požiadavkami spoločného občianskeho princípu o ktorom by opäť mali rozhodovať občania v miestnych referendách, lebo len oni najlepšie vedia „kde ich tlačí topánka“. Najbolestivejší problém „hladových dolín“ po likvidácii zbrojného priemyslu priniesol do niektorých regiónov neznesiteľné podmienky, a to je parketa na zlepšenie situácie v zmysle celoštátneho hospodárstva. Silný sociálny štát, ku ktorému sa hlásime si musí v regiónoch ponechať toľko strategických podnikov aby zabezpečil hlavne zamestnanosť a tým aj šťastnejší život obyvateľstva problémových regiónov.

 

            Ministerstvo kultúry SR:

            Všeobecne je známe, že kultúra sa prepadla kdesi do neznáma. Umelci vždy boli nástrojom pokroku svojimi kritickými pohľadmi. Zanikla filmová výroba, televízne inscenácie a miestna kultúra nemá financie na svoju existenciu a občania kultúru hodnotia veľmi negatívne. Dokonca sa objavujú názory, či to nie je zámer, aby sa skrytou formou obmedzila kritika zriadenia umelcami ako to bývalo ešte aj za bývalého režimu. Verejnoprávna televízia si neplní občianske požiadavky najmä tým, že nevytvára formáty pre verejné diskusie. V printovej oblasti chýba verejnoprávny denník, ktorý by mal byť dostupný za pár centov. Výhovorky, ktoré tvrdia, že musí byť zachovaná rovnosť šancí aj pre súkromný, neobstoja. S verejnou mienkou a s ovplyvňovaním verejnej mienký nemožno obchodovať. Treba podporovať vytvorenie nového informačného systému pre audiovizuálne koordinovanie trvalo udržateľného rozvoja ako jedinej a nenahraditeľnej zábezpeky voči akejkoľvek možnej totalite úzkych privilegovaných skupín vedúcej k drancovaniu a ničeniu zeme a ohrozovaniu mieru vo svete. Striktne presadzovať povinnosť platenia príspevkov do Audiovizuálneho fondu, upraviť podmienky prijímania projektov do Audiovizuálneho fondu, a pre lepšiu transparentnosť sa snažiť  o čo najväčšie rozšírenie tohto fondu. Snažiť sa skvalitniť a zatraktívniť verejnoprávne médiá vytvorením podnetového centra pre občanov, vytvorením relácií typu – švajčiarskej ARÉNY, ktoré by zabezpečovali osvetu pre záujem občanov o veci verejné.

 

            Ministerstvo obrany SR:

Zachovať systém ozbrojených sil v obrannom mierovom pakte NATO. Zlepšiť výcvik profesionálnej armády viac poľnými cvičeniami a cvičnými streľbami. Profesionálni vojaci pre pohotovostné prípady v NATO a dobrovoľníci (do budúcna zaviesť brannú povinnosť) pre zabezpečenie obrany schopnosti štátu. Vojaci základnej služby sú potrební pre zvýšenie bojovej mobilizačnej pohotovosti v prípade mobilizácie. Základná služba dovychováva chlapa, učí ho prekonávať strach, učia sa nenamieriť zbraň proti človeku a vojak získava národnú hrdosť.  Zvýšiť účasť Slovenskej armády na zahraničných mierových misiách, zapojiť sa aj do humanitárnych akcií OSN. Strážnu službu doplniť vojakmi základnej služby, pretože je nezmyselné, aby strážne služby vykonávali súkromné bezepčnostné služby. Reštrukturalizovať celé veliteľstvo ozbrojených síl, vytvoriť modernejší, ekonomickejší a pružnejší  systém velenia a riadenia. Vylepšiť stíhacie letectvo, zmodernizovať armádnu výzbroj, najmä obrnené vozidlá, a znovuzriadenie rozpusteného tankjového práporu. Uplatniť domácu technológiu do armádnej výzbroje SR, podporiť a zefektívniť činnosť slovenských opravárenských závodov tak, aby neboli stratové. Investovať do rozvoja domáceho výskumu armádnej technológie, podporiť domácu výrobu zbraní a munície a do výzbroje OS SR zaraďovať aj domáce výrobky, buď vyrobené licenčne, alebo autorsky. Zachovať a zmodernizovať protivzdušnú obranu pozemných síl OS SR nakúpením desiatich protilietadlových systémov. Zabezpečiť uspokojujúci koeficient technickej pohotovosti, zabezpečiť bojovú mobilizačnú pohotovosť celej armády.

            Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:

            Usilovať sa v rámci environmentálnej dimenzie TUR dôslednejšie monitorovať ekologické stopy potravín, ovzdušia a životného prostredia, a následne prijímať také opatrenia, ktoré budú udržiavať tento stav minimálne na úrovni európskeho priemeru. Napríklad je nezmyselné dovážať rajičiny zo Španielska, ktoré nesú negatívnu ekologickú stopu v tom, že naša pôda je nevyužitá, negatívnu ekonomickú stopu v tom, že majú v sebe dopravu najmenej 2.000 km a s tým spojeného zamorenia ovzdušia CO2, negatívnu sociálnu stopu v tom, že Španieli pracujú za podhodnotenú mzdu a slovenskí občania stratili prácu. Touto logikou zdravého rozumu postupovať pri hodnotení všetkých komodít rezortu. Treba do budúcna podporovať predaj  poľnohospodárskej produkcie priamo „z dvora“ a tak zabrániť nabaľovaniu cien za poľnohospodárske produkty nenásytným obchodníkmi. Poľnohospodárom treba umožniť nakupovať naftu lacnejšie, zriadiť strojno-traktorové stanice a znovu podporovať pridruženú výrobu. Naša geografická poloha je ideálna na rozvoj pôdohospodárstva na využívanie pre sebestačnosť hlavne v potravinovej oblasti. To by mala byť naša priorita.

            Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR:

 

            Konečne po dlhých rokoch začať presadzovať projekt integrácie rómskej komunity do právneho štátu do praxe pomocou využitia eurofondov na výstavbu bytov, rozpustenia osád a decentralizovania rómskych komunít do miest s väčšinovým nerómskym obyvateľstvom. Nepripustiť vytvorenie jednoliatych štvrtí, zabezpečiť prácu a sociálne zabezpečenie pre tieto rodiny pomocou verejných prác a prideľovaním pôdy na obrábanie. Kontrolovať pôrodnosť a platenie prídavku pre deti podmieniť povinnou dochádzkou detí do školy. Vytvoriť resocializačné stredisko pre bezdomovcov s odvykacím oddelením, celodennou starostlivosťou a nájdením práce pre resocializovaných ľudí. Príspevky v hmotnej núdzi zvýšiť na minimálne životné náklady podľa Zákona o životnom minime. Presadzovať do legislatívy zrušenie podmienky, že pri počítaní dôchodku sa za neodpracovaný rok strhne 4 % z dôchodkového základu a presadzovať minimálny dôchodok. Prehodnotiť životné minimum aj s ohľadom k nákladom na bývanie a na energie a zohľadniť v zákone aj infláciu. Všetky ostatné sociálne dávky zosúladiť so životným minimom, aby sa nestalo, že matka na materskej dovolenke berie príspevok v hodnote 110 Eur, zatiaľ čo životné minimum pre dospelého človeka je 189 Eur. Mimoriadny dôraz treba venovať rodine ako základnej bunky spoločnosti. V oblasti populácie zaviesť prísnejšie pravidlá aby rodičia s dvomi-tromi deťmi boli zvýhodňovaní a zabránilo sa „vyrábanie detí“ len z dôvodov detských prídavkov.

 

Ministerstvo spravodlivosti SR:

            Z pohľadu občana súdy, ktoré patria rezortu Ministerstva spravodlivosti nevykonávajú spravodlivosť, ale skúmajú len zákonnosť konania. Preto by súdnictvo malo byť vyčlenené pod Ministerstvo zákonnosti a Ministerstvo spravodlivosti by malo mať nové poslanie na skúmanie spravodlivej rovnováhy medzi potrebami všeobecného záumu spoločnosti a potrebami ochrany práv jednotlivca. Zatiaľ je prax taká, že napríklad súdy vôbec nemôžu rozhodovať o porušovaní spravodlivosti v príbehu občana s poukazom na porušenia jeho ľudských práv, nakoľko nemajú hmotnoprávne normy o ktoré by sa v rozhodnutiach mohli oprieť. To je súčasná realita nespravodlivosti, chýbajú vykonávacie zákony na výkon základných ľudských práv. Vytvoriť oddelenie pre prijímanie podnetov na zlepšenie fungovania ministerstva od občanov a od zamestnancov ministerstva a k tomu zriadiť analytické stredisko, ktoré tieto informácie bude spracovávať a odosielať vedeniu rezortu. Vytvoriť analýzu na dopady, výhody a nevýhody prípadu, pokiaľ by boli zavedené poroty. Znížiť platy sudcom o 30 %. Vytvoriť úplne nový systém výberového konania sudcov a prokurátorov, psychotesty, vylúčenie uchádzačov, ktorí sú členmi niektorej politickej strany. Na prípady korupcie v štátnej správe a súdne konania vedené proti štátu budú zvolávané políciou chránené poroty. (V závere navrhneme aj konkrétne zákony na vylepšenie vymožiteľnosti práva)

 

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:

            Školstvo treba nutne prispôsobovať pokroku. Robotizácia a automatizácia bude v budúcnosti hrozbou pre zvyšovanie nezamestnanosti žiakov vychádzajúcich priamo zo škôl, či už stredných odborných tak aj z vysokých. Je nevyhnutné naviazať odborné učilištia a stredné školy priamo na podniky, ktoré sa budú podielať na ich finančnej podpore s predpokladom, že teno žiak nastúpi do tohoto konkrétneho podniku. Napríklad vo Švajčiarsku je zaužívaná prax, že pokiaľ žiak nemá zabezpečeného „sponzora“, škola ho neprijme do svojho stavu, pričom neexistuje obava, vzhľadom na naviazanosť a prepojenosť solidárneho systému, že by sa žiak nedostal do školy. Takýmto systémom treba aj vysoké školy priamo zainteresovať na vývoji a výskume nových objavov a technológií uo výskumných ústavoch, pričom diplomové a doktorandské práce třeba zadávať so zameraním na rozvoj priemyslu. Je nutné zvýšiť nástupné platy učiteľov na všetkých školách o 20 % vzhľadom na infláciu za posledné štyri roky a dať učiteľom do rúk väčšie právomoci a slovo pri riadení škôl prostredníctvom podnetového a sťažovacieho centra na ministerstve. Vrátiť stav školských osnov pred nevydarenú školskú reformu. Zaviesť do školskej výuky už na základných školách občiansku náuku a zmodernizovať školstvo na európsku úroveň. Prehodnotiť systém financoviania vysokých škôl. Súčasný systém motivuje vysoké školy k získaniu a udržaniu čo najvyššieho počtu študentov, čo má za následok znižovanie nárokov na dosiahnuté vedomosti a pokles úrovne celého vzdelávacieho procesu. Tento fakt nepriaznivo vplýva na perspektívy konkurencieschopnosti SR vo svete. Na vedu a výskum treba vyčleniť viac financii aspoň na úroveň spred roku 1989. Športu třeba vrátiť jeho pôvodný zmysel súťaženia a nie kšeftárenia v stávkových kanceláriach.

 

            Ministerstvo vnútra SR:

            Ministerstvo vnútra spadá pod verejnú mienku, ktorá hovorí, že až 60% občanov nedôveruje súdnictvu, políciii a prokuratúre. Treba sprísniť podmienky pre vstup do Policajného zboru, zvýšiť počet členov PZ SR hlavne v oblasti vyšetrovateľov, ktorí sú preťažení množstvom prípadov. Nie je mysliteľné, ako prax ukazuje, že vyšetrovateľ povie oznamovateľovi, že nemôže vykonať úkon z dôvodov zavalenia množstvom prípadov. Treba viac motivovať ľudí a v rámci náboru zvýšiť nástupný plat členom PZ SR o 20 %, zabezpečiť interaktívnu spoluprácu nadriadených s podriadenými, zriadiť sťažovacie oddelenie pre PZ SR, vytvoriť zvláštnu jednotku boja proti organizovanému zločinu, do ktorej budú prijímaní členovia z PZ SR a z OS SR za špeciálnych podmienok, vylučujúcich korupciu. Členovia tejto špeciálnej jednotky nesmú mať príbuzných v PZ SR.Vytvoriť nový úrad boja proti korupcii, ktorý nebude spadať pod PZ SR, jeho členovia budú prijímaní za podobne prísnych podmienok ako do jednotky boja proti organizovanému zločinu. Tento nový ÚBPK bude kontrolovaný tajnými občianskymi komisiami náhodne vybranými a potom vycvičenými ku kontrolnej práci na princípe porôt vždy v intervale jedného mesiaca. Jeho členovia budú prijímaní komisiami zloženými z náhodne vybraných psychológov, jednotlivé jednotky budú podliehať vzájomnému utajeniu a úlohou ÚBPK bude sledovať a potláčať korupciu v celej štátnej správe.

 

            Ministerstvo zahraničných vecí SR:

            Zahraničná politika je dôležitým krokom k dosiahnutiu trvalo udržateľného rozvoja v členských štátoch EU a zabezpečenie mieru vo svete. Mala by napomáhať k schopnostiam Slovenska byť konkurencie schopný na medzinárodnom poli a v obchodnej a technologickej oblasti. Mala by šíriť vôľu Slovenska byť neoddeliteľným členom NATO, priblížiť sa vo výdajoch na armádu 2% HDP a podporiť raketový štít voči Arabským krajinám. Zahraničná politika by mala vyjadrovať jednotu názporov byť pevným členom EU a Eurozóny a vyrokovať rovnakú dotačnú politiku v poľnohospodárstve pre všetky krajiny v Eurozóne. Chceme byť zásadový a rozumný k svetovej politike a spoločne hladať spôsoby jako obmedziť špekulatívny kapitál, ktorý spôsobuje krízu doma a vo svete. Dôslednejšie prehodnocovať v zahraničí politiku solidarity a hladať nové formy ekonomickej prosperity aby všetci ľudia žijúci na Zemi mali povinnosť preidať hodnotu do spoločného snaženia o trvalo udržateľný rozvoj.

           

            Ministerstvo zdravotníctva SR:

            Aj tu treba prehodnotiť, či je nutné, aby všetko prešlo do súkromného sektoru, keď v súčasnosti súkromný sektor sa riadi pravidlom „maximalizácia zisku“ za každú cenu. Sú oprávnené námietky, že silný sociálny štát by nemal obchodovať so zdravím človeka. Nemôžeme predsaj dopustiť, aby zdravotníctvo bolo dostupné podľa bohatstva človeka. Už teraz sú námietky od občanov, že obejdnávanie za platené poplatky diskriminujú chudobných ľudí a hlavne dôchodcov. Nadávanie v čakárňach sa stáva každodennou realitou. Treba opäť zvážiť, či by o závažných otázkach akou je napríklad privatizácia nemocníc, nemali rozhodnúť občania prostredníctvom ľudového referenda. Objavujú sa názory, že nie všetko čo bolo za bývaleho režimu, bolo skutočne zlé. Opäť treba povedať, že v záujme silného sociálneho štátu je nevyhnutné, aby zdravotníctvo bolo bezplatné ako základné ľudské právo. Sme toho názoru, že treba odstrániť strach z bankrotu súkromných zdravotných poisťovní ako sa to stalo v USA kde miliony ľudí ostali bez zdravotnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne prinášajú veľké zisky, ktoré opäť odchádzajú do zahraničia, preto takéto „zlaté vajcia“ by mali ostať v naších rukách. Naše zdravie musí byť pod dohľadom verejnosti a je vo verejnom záujme aby bolo dostupné každému bez rozdielu. Nemôžeme súhlasiť s tým, aby bezdomovci zomierali na ulici kvôli nedostupnému zdravotnému systému.

 

            Ministerstvo životného prostredia SR:

            Čo najviac sa usilovať o energetickú samostatnosť Slovenska pomocou budovania obnoviteľných zdrojov energií prostredníctvom väčšieho využitia eurofondov, zabezpečenia spravodlivého konkurzu spoločností, zníženia odkupnej ceny energie z obnoviteľných zdrojov, rozšíriť a skvalitniť Úrad pre kontrolu sieťových odvetví. Orientovať sa najmä na vodnú a veternú energiu. Vytvoriť podmienky pre tvorbu a kultiváciu takého životného štýlu, ktorý je orientovaný nie na konzum, ale na sebarozvoj prostredníctvom výraznejšej slobody prejavu občanov, občianskych združení a mimovládnych organizácií vo verejnoprávnych médiách, aby sa zvýšilo povedomie a uvedomelosť občanov o ekologicky prijateľnom životnom štýle. Presadiť do života program udržateľného lesného hodpodárstva cieľe a opatrenia,  aby kalamity ako v Tatrách v roku 2006 zostali už len minulosťou. Investovať do výskumu hľadania nových zdrojov alternatívnych energií. Presadiť zákonnú možnosť, aby si dediny mohli stavať malé elektrárne len pre vlastné použitie a nemuseli potom nezmyselne túto elektrinu odpredávať do siete a tak byť závislí na fosílnych palivách. Ochrana životného prostredia musí podliehať šíršiemu kontextu vy zmysle TUR – trvalo udržateľného rozvoja a oblasti enviromentálnej politiky. Treba vyvnúť maximálne úsilie na podporu programu znižovania CO2 v ovzduší, čo je najväčším problémom znečisťovania životného prostredia.                  

            Generálna prokuratúra:

            Veľa poškodených občanov je toho názoru, že právny štát je závislý najmä na tom, ako funguje generálna prokuratúra. Občania majú podozrenie, že po 89-tom roku vzniklo na Slovensku neprimerané množstvo milionárov, ktorí prišli k bohatstvu nelegálnym a kriminálnym konaním a práve generálna prokuraatúra svojím postavením zabraňuje aby sa všetky kauzy náležite a spravodlivo ob jasňovali. Nedotknuteľnosť prokurátorov a ich imunita je v súčasnom drsnom prostredí pre väčšinu občanov neprijateľná. Treba dočasne zaviesť triumvirát v rozhodovaní, čím sa značne obmedzi korupcia, klientelizmus rodinkárstvo a ovplyvňovanie politickou mocou v rozhodovacom procese. Čestnosť a spravodlivosť Generálnej prokuratúry je „Achilovou pätou“ právneho štátu. Aj tu si treba zobrať vzor od vyspelých krajín a zapojiť verejnosť do kontrolnej práce. Zverejňovaním príbehov nesprávneho právneho názoru prokuratora sa podľa skúseností napríklad zo Švajčiarska zvýši morálny kódex prokurátorov a policajtov náväzne aj sudcov. Je nevyhnutné, aby aj v tejto oblasti verejnoprávna televízia zaradila do vysielania taký formát verejnej diskusie, aby sa práve na posudzovaní právneho názoru prokurátora v konkrétneom prípade odhaľoval dôvod, prečo k takému nesprávnemu právnemu názoru príslušný prokurátor dospel. Z praxe zo zahraničia je pritom zrejmé, že tieto škandály uverejnené v médiach cez verejné diskusie v ktorých sa odhalí nesprávny právny názor na určitú konkrétnu vec spôsobia dobrovoľný odchod z funkcie a tým aj samoočistu štátnej moci. Toto je zatiaľ jediná ceta k zlepšeniu výkonu spravodlivosti a dosiahnutiu právneho štátu. Moc potrebuje kontrolu!

 

            Úrad vlády SR:

            V rámci ekonomickej dimezie TUR  dôslednejšie prehodnocovať svetové trendy nových modelov participatívnej ekonomickej demokracie a vytvárať podmienky pre postupný prechod z „nefunkčného“ akcionárskeho kapitalizmu na skutočné trhové hospodárstvo založené na slobodnej voľbe ekonomických formácií. Vláda by mala fungovať tiež na švajčiarskom princípe „konkordancie“ na princípe pomerného zastúpenia, aby sa do vlády dostali zástupcovia všetkých politických subjektov ako je tomu vo Švajčiarsku aby sa dosiahol konsenzus a transparentnosť hlavne v otázkach prerozdeľovania verejných financií v praxi. Predseda vlády by mal niesť nielen politickú ale aj morálnu a osobnú zodpovednosť za „prehmaty“ v jednotlivých rezortoch. Nie je mysliteľné, že ak sa odhalí „rozkrádanie“ tak sa to rieši ako v mnohých prípadoch len odstúpením ministra, ktorý rád odstúpi s plnými vreckami peňazí. Predseda vlády spolu s ministrom by mali v takomto prípade niesť osobnú zodpovednosť a povinnosť nahradiť vznknutú škodu, ako v konaniach v zmysle zákona o spôsobenej škode za nesprávny úradný postup alebo nesprávne úradné rozhodnutie.

 

            Národná rada SR:

Pri tvorbe zákonov uplatňovať princíp spravodlivej rovnováhy medzi potrebami ekonomického, sociálneho a environmentálneho aspektu rozvoja spoločnosti.

Pri tvorbe zákonov uplatňovať princíp spravodlivej rovnováhy medzi potrebou všeobecného (verejného) záujmu spoločnosti a potrebou ochrany práv jednotlivcov.

            Vytvoriť podmienky pre účasť občanov na zdokonalení Ústavy SR, ktorá by zabezpečovala podľa vzoru „vyspelých demokratických štátov“ nielen garanciu základných práv a funkčnosť štátu, ale ktorá by zahrňovala aj vykonávacie ustanovenia tak, aby sa v žiadnom prípade ako je tomu doposiaľ, nemohli obchádzať práva občanov zakotvených v Ústave z dôvodov chýbajúcich vykonávacich zákonov na výkon základných ľudských práv a slobôd. Je nemysliteľné aby sa slovenský občan nemohol domôcť práva na bývanie. Napríklad v Ústave Švajčiarskej konfederácie je toto právo zakotvené priamo v ustanovení: „o každého, kto si nevie z akýchkoľvek dôvodov sám zaobstarať bývanie, sa postará štát“.

 

            Miestne samosprávy:

Presadzovať zefektívnenie verejnej správy účinným zavedením participatívnej demokracie do fungovania samospráv miest a obcí.

Na miestnych úrovniach vytvárať priestor pre audiovizuálnu sféru tak aby podporovala:

a)      vytváranie priestoru pre mravnú a duchovnú obrodu spoločnosti

b)      prehlbovanie právneho vedomia občanov a smerovanie k zodpovednosti,

c)      rozvíjanie úcty k základnému článku spoločnosti, - rodine,

d)      citovanie výrokov slávnych osobností a interpretáciu ich významu pre súčasnosť.

Medzi dlhodobé ciele zaradiť celospoločenský program pre rozvoj demokracie a ľudských práv s víziou priamej demokracie na miestnej úrovni tak, aby občania mali možnosť sa priamo a bezprostredne zúčastňovať na riadení samosprávy v mieste svojho bydliska a aby uľahčili poslancom vykonávať zastupiteľskú demokraciu bez obáv, že rozhodnú v neprospech väčšiny.

 

Slovenská akadémia vied:

Do krátkodobých cieľov zaradiť program pre Slovenskú akadémiu vied, aby vypracovala víziu smerovania SR v širšom kontexte v rámci celosvetovej problematiky tak, aby bol zachovaný nielen trvalo udržateľný rozvoj na celej zemi, ale aj zachovaný mier. Zabezpečiť pre Slovenskú akadémiu vied samostatný formát televíznej relácie, aby mala dostatočný komunikačný priestor s občianskými aktivistami pri spolupráci a predkladaní návrhov potrebných pre spravodlivý a racionálne odôvodnený chod spoločnosti.

 

            Občianske aktivity:

            Prijať zákonné ustanovenia na spravodlivé financovanie občianských aktivít združených v zmysle zákona tak, aby sa najväčšou mierou financovania podieľali podniky, ktoré nie sú závislé na klientovi. Napríklad Slovenské elektrárne, ktoré nie sú závislé na hľadaní klienta by mali mať väčšie odvody do občianskeho fondu ako podniky závislé na hľadaní klienta.

 

            Rómska problematika:

            Rómska otázka je veľmi citlivá, preto tu treba prijať také opatrenia, nebudú diskriminačné voči Rómom ani voči Nerómom. Tu navrhujeme použiť vytváranie komunitných centier s aplikáciou osvedčeného modelu podľa Baťovho hospodárskeho systému a osobným kódexom podnikateľa, ktorý preverila a odskúšala história. Na jednej strane integrovaných Rómov treba viac rozptylovať medzi ostatných občanov, ale na strane druhej doposiaľ otrasné „Luníkové“ centra treba prebudovať do výrobných družstiev na „Baťov“ obraz. Je predsa nemysliteľné, aby štát utrácal na sociálne dávky, pričom nevyužil ľudský potenciál Rómov. Aj z ľudského hľadiska im treba zabezpečiť dôstojný život, ale aj oni sami sa musia o to pričiniť. Silný sociálny štát musí mať východiská aj pre túto citlivú otázku a program integrácie Rómov do spoločnosti musí byť stavaný zčasti na solidarite ale aj na zásluhovosti. Rómovia si tiež musia cez osvetu uvedomiť, že „Bez práce nie sú koláče“. Baťav kódex ponúka široké možnosti riešenia a zapojenia Rómov hlavne do výrobných sfér poľnohospodárstva, stavebníctva a služieb, ku ktorým prácam inklinujú od pradávna. Aj pre túto komunitu musí platiť zásada „pridanej hodnoty“ do spoločnosti, bez ktorej nebude možné poberať sociálne dávky.

            Výchova k demokratickému občianstvu:

Programová konferencia kandidáta na post prezidenta Slovenskej republiky sa dohodla na svojom zasadnutí aj s prihliadnutím na krátkosť času prípravy do volieb, že zaujme svoje stanovisko k základnej priorite vyjadrenej v názve strany v tomto krátkom politickom vyhlásení:

 

Majúc na zreteli, že demokracia sa nemôže považovať za samozrejmosť, nie je to však ani abstraktná myšlienka. Vyžaduje od občanov v ich každodennom živote záväzky a zodpovedné konanie. Podľa výboru ministrov demokracia by sa mala učiť a žiť každodenne.

Majúc na zreteli Všeobecnú deklaráciu ľudských práv vyhlásenú Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov dňa 10.decembra 1948, v ktorej bolo vyhlásené za najvyšší cieľ ľudu, že je nutné, aby sa ľudské práva chránili zákonom, ak nemá byť človek donútený uchýliť sa, keď všetko ostané zlyhalo, k odboju proti tyranii a útlaku, že je nutné podporovať sociálny pokrok a vytvoriť lepšie životné podmienky za väčšej slobody.

Majúc na zreteli Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo 4.11.1950 a sériu následných európskych zmlúv a protokolov, že tento dohovor smeruje k zabezpečeniu všeobecného a účinného uznávania a dodržiavania práv v ňom vyhlásených, a že jedným zo spôsobov ako sa má tento cieľ uskutočňovať, je ochrana a ďalší rozvoj ľudských práv a základných slobôd.

Majúc na zreteli, že pokrokom počítačových a telekomunikačných technológii sa zvýšila miera porušovania prirodzených práv občanov skrytou formou,

že polícia a prokuratúra sa do hĺbky nezaoberá vecami, ktoré nie sú trestnými činmi, ktoré vo svojej podstate po uplynutí určitého času porušujú verejný záujem, demokraciu, ľudské práva a základné slobody,

že súdy nemôžu spájať do jedného konania veci občianskoprávne, obchodnoprávne a trestnoprávne, ktoré sa prelínajú keď ide o skryté formy porušovania princípov demokracie, ľudských práv a slobôd,

že doposiaľ neexistuje inštitúcia, ktorá by v rámci prevencie skúmala prípady (príbehy občanov), ktoré v reálnom čase nie sú trestnými činmi, ale len nesú znaky a indície trestných činov a plynutím času sa budú dať kvalifikovať ako trestné činy (nebankové subjekty, pyramídove hry, chytanie do závislosti, skryté zámery na získanie bytu…),

že zatiaľ neexistuje právne relevantný mechanizmus, ktorým by boli „okamžite“ finančne odškodnení tí občania, ktorí sa nie vlastnou vinou dostali do druhotnej platobnej neschopnosti a táto bola spôsobilá porušiť ich ľudské práva a základné slobody alebo ich viedla ku krachu, k chudobe alebo bezdomovstvu.

že je nutné prijať reformy výkonnej moci minimálne v tomto rozsahu:

 

I.

Návrh zákonov na zosúladenie rovnosti podnikania so Všeobecnou deklaráciou ludských práv.

 

(1) V Trestnom poriadku zaviazat orgány cinné v trestnom konaní: Pri hromadnom prepúštaní obcanov zo zamestnania je polícia povinná bez ohlasovacej povinnosti preskúmat okolnosti vo firme v jednom konaní z pohladu obcianskoprávneho, obchodnoprávneho a trestnoprávneho, ci nedošlo k diskriminácii prepustených obcanov na úkor obohacovania sa majitelov alebo menežmentu. Alebo doplnit Obciansky zákonník: Obcania majú právo na rast mzdy podla európskeho priemeru. Alebo doplnit Obchodný zákonník: Akýkolvek zisk z podnikania musí byt rozdelovaný podla „sociálneho vzorca" tak, aby boli vyclenené primerané financné prostriedky na rast miezd zamestnancov a zamedzovali diskrimináciu medzi zamestnancami a zamestnávatelmi.

 

(2) V Trestnom poriadku zaviazat orgány cinné v trestnom konaní: Závažné prípady a obzvlášt na žiadost poškodeného sa vždy musia posudzovat súcasne z hľadiska obcianskoprávneho, obchodnoprávneho a trestnoprávneho, ci nedošlo kombináciou porušenia práva v týchto oblastiach k skrytému a navonok utajovanému porušeniu základných ludských práv a slobôd.

 

(3) Upravit Trestný zákon o zákon na ochranu základných ludských práv, napríklad: Na osem až dvanást rokov odnatia slobody sa potresce ten, kto nedodržaním zmluvy alebo iným skresleným hospodárskym výsledkom privodí inému obcanovi také ekonomické straty, ktoré s plynutím času privedú poškodeného do stavu krajnej núdze a znemožnia mu využívat jeho základné ludské práva a slobody. (2) Na desat až pätnást rokov odnatia slobody sa potresce ten, kto týmto spôsobí škodu velkého rozsahu alebo privodí stav krajnej núdze na viac ako jeden rok. (3) Na dvanást až sedemnást rokov odnatia slobody sa potresce ten, kto týmto spôsobí škodu značného rozsahu alebo privodí stav krajnej núdze na viac ako pät rokov.

 

(4) Upravit Obchodný zákonník o zákon na ochranu základných lľdských práv fyzických osôb, napríklad: Majitel spoločnosti s ručením obmedzeným ručí celým svojím majetkom za záväzok voči fyzickej osobe.

 

(5) Upravit Trestný zákon o zákon na ochranu základných ludských práv, napríklad: Na pät až desat rokov odnatia slobody sa potresce ten, kto oklame iného sľubom alebo ho zavádza iným tvrdením tým, že nedodržaním zmluvného záväzku privodí inému ekonomickú alebo duchovnú závislosť na dobu viac ako  šest mesiacov. (2) Na sedem až dvanást rokov odnatia slobody sa potresce ten, kto oklame iného sľubom alebo ho zavádza iným tvrdením tým, že nedodržaním zmluvného záväzku privodí inému ekonomickú alebo duchovnú, psychickú alebo intelektuálnu závislosť na dobu viac ako jeden rok.

 

(6) Alternatívne rozšírit Obciansky zákonník o zákon na ochranu základných ludských práv a slobôd, napríklad: Kto nedodrží zmluvný záväzok voči inému, ten preberá v plnej výške zmluvného záväzku bremeno toho, kto bol nedodržaním zmluvného záväzku poškodený.

 

(7) Upravit Obciansky zákon o zákon na ochranu základných ludských práv, napríklad: Obydlie je nedotknutelné, každý obcan má právo na strechu nad hlavou a alikvotnú cast pôdy na udržanie jeho zdravej výživy.

 

(8) Upravit Obchodný zákon o zákon na ochranu základných ľudských práv, napríklad: Navyšovanie imania v spoločnostiach sa môže len financčými prostriedkami riadne preukázatelľými, ktoré boli preukázatelne zdanené a nadobudnuté v tej istej spolocnosti.

 

(9) Upravit Občianský zákon o zákon na ochranu základných ľudských práv, napríklad: Penažný ústav je povinný akceptovat v podnikateľskom zámere výdaje finančných prostriedkov na reklamu a plánovanú stratu pri uvádzaní nového produktu na trh podľa požiadaviek podnikateľa.

 

(10) Alternatívne upravit daňový zákon, napríklad: splátky úveru daňovník spláca zo základu dane.

 

(11) Upravit Občiansky zákonník o zákon na ochranu základných ľudských práv, napríklad: Občania majú právo, aby v závažných podozreniach súd zabezpečil nezávislú porotu zloženú najmenej z 12 porotcov odsúhlasených obidvomi spornými stranami, ktorá by rozhodla o spochybňovanom právnom názore, ci je alebo nie je v súlade s právom alebo so zásadami ochranovania základných ľudských práv a slobôd v kontexte s celým príbehom poškodeného.

 

(12) Upravit Občiansky zákonník: Občan má právo na pomoc z fondov zákonného humanitného poistenia pri poškodení jeho dôstojného života vyrovnaním rozdielu pri strate zamestnania do pôvodnej výšky príjmu,  najmä pri: (1) Preukázanim že spôsobená predbežná škoda môže ovplyvniť jeho práva na dôstojný život, (2) Preukázaním, že páchateľ konal s cieľom aby poškodená osoba plynutím času sa prepadla do krajnej núdze.

 

(13) Vyplatenie zálohy z humanitného poistenia za poškodenie základných ludských práv pri podaní žaloby na súd, (1) Odškodnenie súdom preukázaných škôd pri „vytunelovaní" povinného alebo pri nesolventnosti porušovatela obchodných zmlúv a iných ekonomických špekulácií. (2) Humanitná poistovna je povinná zabezpecit pre každého občana právo na okamžitú finančnú pomoc pri poškodení jeho dôstojného života porušením jeho základných ľudských práv a slobôd.

 

(13) Doplnit do Ústavy SR článok o prioritách štátu: „ Slovensko je spoločenstvo ľudí dobrej vôle, v ktorom platí nadradenost mravných princípov nad ostatnými princípmi".

 

II.

Aktuálne návrhy na nápravu práva a spravodlivosti

 

Vypuklým problémom spoločnosti je tzv. „výroba bezdomovcov“, ktoré v mnohých prípadoch trpí porušovaním základných a garantovaných ľudských práv – právo na bývanie. Je nutné buď zmenou Ústavy SR alebo zbierkou vykonávacích zákonov na výkon základných ľudských práv a slobôd garantovať občanom vymožiteľnosť práva neodkladne a okamžite ak ide o ohrozovanie práva na bývanie a hroziaci prepad do bezdomovstva. Nie je prijateľné aby občan sa najskôr prepadol do bezdomovstva a následne sa od neho žiadalo nápravu jeho garantovaných práv formou podania žaloby. Právo na bývanie musí byť garantované tak, aby rodina najskôr dostala náhradé a vyhovujúce ubytovanie a až následne sa mohlo prikročiť k realizácii záložného práva.

Dokončenie do vyhlásenia volieb z taktických dôvodov

                                                                                  Ján Molnár

 

http://www.koloseo.info/