Ján Molnár

Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava

Prechodne ubytovaný: Ubytovňa Fortuna, Agátová 1/A, 841 02 Bratislava

 

 

 

 

 

Okresný súd Bratislava I

Záhradnícka 10

Bratislava

 

 

 

 

 

 

Návrh

na určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

zapísaným na LV č. 4052 vedenom

 Katastrálnym úradom v Bratislave,

Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu.

 

 

 

 

Navrhovateľ:

Ján Molnár, nar. 11.06.1948, štátny občan SR, bytom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, prechodne ubytovaný: Ubytovňa Fortuna, Agátová 1/A, 841 02 Bratislava, živnostník.

 

 

Odporcovia:

 1. Dalibor Hahn, štátny občan SR, bytom 018 52 Pruské č. 561, podnikateľ.
 2. Dražobná spoločnosť, a.s. v zastúpení Mgr. Petrom Vetrákom, so sídlom Gunduličova 3, Bratislava.

 

 

 

Prílohy:

 

1.   Návrh na vykonanie dražby

 1. Vyjadrenie Slovenskej konsolidačnej, a.s.
 2. List spoločnosti Adolia Exekútorskému úradu JUDr. Jána Jonatu zo dňa 29.03.2005
 3. Utečenecký preukaz
 4. Notárska zápisnica Nz 10681/2005, NCRls 10577/2005

6:   Uznesenie o oslobodení zo dňa 5.3.2009

7:   Uznesenie o oslobodení zo dňa 27.4.2009

 

––––––––––––––––––-

Návrh 3x

Prílohy 3x

 

 

 

 

V Bratislave dňa 08.08.2009

I.

Dňa 11.03.2005 vykonal odporca v 2. rade nezákonný prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na Devínskej ceste 16, v Bratislave, v mojom vlastníctve zapísanom na liste vlastníctva č. 245 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správa katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu: stavba - rodinný dom súp. číslo 753, na p. č. 1024 nachádzajúca sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV, pozemok p.č. 1024, o výmere 283 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na odporcu v 1. rade ako na vydražiteľa a zároveň navrhovateľa v dobrovoľnej dražbe

na základe Návrhu na vykonanie dražby zo dňa 25.01.2005.

Dôkaz č.1: Návrh na vykonanie dražby

               

II.

            Listinnými dôkazmi (1 – 5) preukazujem, že prechod môjho vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na Devínskej ceste 16 v Bratislave bol nezákonný z nasledovných dôvodov:

 

§ 2 (1) Občianskoprávne vzťahy vznikajú z právnych úkonov alebo z iných skutočností, s  ktorými zákon vznik týchto vzťahov spája.
§ 3 (1) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.
§ 4 Proti tomu, kto právo ohrozí alebo poruší, možno sa domáhať ochrany u orgánu, ktorý je na to povolaný. Ak nie je v zákone ustanovené niečo iné, je týmto orgánom súd.

 

 1. Dôvod, pre ktorý odporca v 1. rade navrhol vykonať dražbu, uvedený v Návrhu na vykonanie dražby - pohľadávka z úveru č.78-800702-1 nie je relevantným právnym dôvodom, nakoľko veriteľom tejto pohľadávky z úveru mojej manželky je Slovenská konsolidačná, a.s.

Dôkaz č. 2: Vyjadrenie Slovenskej konsolidačnej, a.s.

 

Výkon práva vyplývajúci z občianskoprávneho vzťahu, teda príklepu ako inej právnej skutočnosti odporuje zákonu v ustanovení § 3 ods. 1 OZ, nakoľko bez právneho dôvodu zasahuje do môjho vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na Devínskej ceste 16 v Bratislave.

 

 1. Konanie odporcu v 1. rade odporuje zákonu, nakoľko odporca v 1. rade, navrhovateľ dražby, nebol v čase Návrhu na vykonanie dražby zo dňa 25.01.2005 záložným veriteľom žiadnej pohľadávky týkajúcej sa mojej osoby.

Je pravdou, že pohľadávku z môjho úveru č. 800235-6 vo výške 380.000,-Kčs Slovenská konsolidačná, a.s. postúpila odporcovi v 1. rade dňa 17.12.2004, ale odporca v 1. rade ju dňa 22.12.2004 postúpil ďalej obchodnej spoločnosti Adolia, spol. s.r.o., ktorej je konateľom. Túto pohľadávku vymáha v exekučnom konaní odporca v 1. rade pôvodne prostredníctvom Exekútorského úradu JUDr. Jána Jonatu, Šafárikovo námestie, Bratislava.

Dôkaz č. 3: List spoločnosti Adolia exekútorskému úradu JUDr. Jána Jonatu zo dňa  29.03.2005

 

 1. Odporca v 1. rade porušil ďalej zákon v ustanovení § 151m ods. 1 OZ, pretože začal výkon záložného práva bez toho, aby mi oznámil 30 vopred výkon záložného práva v procese dobrovoľnej dražby. Pokiaľ môj pobyt považoval za pobyt na neznámom mieste, mohol riešiť oznámenie cez hmotno-právneho opatrovaníka podľa § 29 OZ v spojení s § 192 O.s.p., k čomu postačoval podnet na súd.  

 

 1. Odporca v 2. rade porušil zákon v ustanovení § 10 zák. č. 527/2002 Z.z., v otázke doručovania, podľa ktorého mal doručiť oznámenie o dražbe do vlastných rúk (odkaz na § 47 O.s.p.). Tým, že ako vlastník predmetu dražby som sa nezdržiaval v čase doručovania v mieste doručenia, nemôže byť účinné ani náhradné doručenie. Dražobník rovnako mohol problém riešiť cez hmotno-právneho opatrovníka. Obdobne mi nebol doručený ani Návrh na vykonanie dražby odporcom v 1. rade.

 

Listinným dôkazom č. 4. preukazujem, že v čase doručovania som sa nezdržiaval v mieste doručenia a v zmysle § 47 ods. 2 O.s.p. sa zásielka považuje za doručenú dňom jej uloženia vtedy: „ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržuje.“ Týmto preukazujem, že prechod vlastníckeho práva bol vykonaný bez mojej vedomosti, čo porušuje moje právo na účinný prostriedok nápravy, na kontradiktórnosť konania a rovnosť zbraní, a o.i. aj z tohto dôvodu je prechod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam na Devínskej ceste 16 nezákonný.

            Dôkaz č. 4: Utečenecký preukaz, Rozsudok s uvedením času pobytu

 

 1. Nedoručením Oznámenia o začatí výkonu záložného práva, nedoručením Oznámenia o dražbe a následným nezákonným konaním v rozpore s dobrými mravmi – prevedením fiktívnej dražby s nemorálnym znižovaním podania jedného účastníka konania v jednej osobe navrhovateľa aj vydražiteľa, a teda obchádzaním účelu zákona, neboli dodržané princípy právnej istoty, rovnosti zbraní a primeranosti, ktoré sú základnými atribútmi zákonnosti pri zásahu do vlastníckych práv v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dôkaz č. 5: Notárska zápisnica Nz 10681/2005, NCRls 10577/2005

 

Námietky odporcov v inom konaní o vydanie veci, ktoré prebieha na Okresnom súde Bratislava IV. Sp.zn.: 18C/59/07 v tom smere, že o neplatnosti dražby nemôže súd rozhodovať po márnom uplynutí prekluzívnej doby 3 mesiacov v inom konaní, sú v tomto prípade irelevantné, nakoľko sa nedomáham určenia neplatnosti dražby, v ktorej bol prechod práv uskutočnený „príklepom“, ale domáham sa určenia vlastníckeho práva ako nepremlčateľného základného práva v zmysle Dohovoru, ktorý má prednosť pred vnútroštátnym právom, keď poskytuje väčší rozsah práv.

 

Európsky súd pre ľudské práva vo svojich materiáloch uvádza, že zásah do vlastníckych práv, najmä ak sa týka obydlia, je veľmi chúlostivá otázka, a preto musí prebiehať v súlade so zákonom bez právnych vád.

 

Citát z Príručky ľudských práv č. 4, Právo na majetok od autorky Monica Carss-Frisk:

            (Str.9/19) „Právna istota vyjadruje existenciu a súlad s primerane dostupnými a dostatočne konkrétnymi vnútroštátnymi predpismi, ktoré vyhovujú základným požiadavkám „zákona“. Inými slovami povedané, slovné spojenie „za podmienok, ktoré ustanovuje zákon“, sa neobmedzuje len na vnútroštátne právne predpisy. Dohovor sa snaží zabezpečiť, aby bolo vnútroštátne právo samo osebe v súlade so základnými požiadavkami „zákona“. Toto zahŕňa spravodlivý a riadny postup, konkrétne, že opatrenia, o ktoré ide, musí vydať a vykonať príslušný orgán a nesmú byť svojvoľné.“, (podčiarkol navrhovateľ).

 

III.

Naliehavý právny záujem preukazujem svojím právom na účinný prostriedok nápravy neoprávneného zásahu do môjho vlastníckeho práva pred národným orgánom a tým, že som nemohol uplatniť svoje právo na určenie neplatnosti dražby v zákonnej trojmesačnej prekluzívnej lehote, nakoľko počas nezákonného prechodu vlastníckeho práva na základe príklepu a tiež počas prekluzívnej lehoty, v ktorej som si mohol uplatniť svoje právo na určenie neplatnosti dražby pred súdom, som sa dlhodobo nachádzal v azylovom konaní vo Švajčiarsku (s povolením švajčiarskych úradov v zmysle Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN v čase od  22.06.2001 do 13.10.2005), a tiež svojím právom na nepremlčateľnosť základných práv v zmysle Ústavy SR.

Dúkazy uvedené pod čísom 4

 

Svoju aktívnu legitimáciu preukazujem poukazom na ustanovenia Občianskeho zákonníka, § 2 ods. 1, § 3 ods. 1,  § 4, nakoľko listinnými dôkazmi č. 1 – č. 5 preukazujem, že moje vlastnícke právo bolo porušené výkonom práv vyplývajúcich z občianskoprávneho vzťahu, vzniknutého z inej právnej skutočnosti, ktorou bol príklep uskutočnený bez právneho dôvodu, teda v rozpore s vnútroštátnym zákonom a v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

 

 

IV.

Neplatná Notárska zápisnica

Notárska zápisnica nebola spôsobilá na prechod vlastníckeho práva, pretože v zmysle zákona 527/2002 Z.z. vychádzala z oznámenia o dražbe, ktoré vychádzalo z návrhu na vykonanie dražby, v ktorom bol uvedený neexistujúci právny dôvod, nakoľko navrhovateľ dražby nebol záložným veriteľom uvedenej pohľadávky.

Rozhodujúcou skutočnosťou je, že navrhovateľ dobrovoľnej dražby predložil návrh na vykonanie dražby na pohľadávku vyplývajúcu z úverovej zmluvy č. 800702-1, ktorá mu Slovenskou konsolidačnou a.s. nebola postúpená.

Na prvej strane predmetnej notárskej zápisnice je v časti Osvedčenie o priebehu dražby, ods. 1/ napísané: prvá dražba v zmysle Oznámenia o dražbe uverejneného dražobníkom v registri dražieb dňa 07.02.2005 pod číslom 120/2005.

Na prvej strane Oznámenia o dražbe je uvedené:  "na základe návrhu záložného veriteľa v zmysle ustanovenia §17 zákona o dobrovoľných dražbách".

Na druhej strane Oznámenia o dražbe v časti E Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby je uvedené: „za záložným právom navrhovateľa je zapísané: exekučné záložné právo: Exekútorský úrad JUDr. Ján Jonata, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava a ďalšie.

 

Rozhodujúcou skutočnosťou je poradie zapísaných záložných práv jak v notárskej zápisnici, tak v oznámení o dražbe v kontexte s listom vlastníctva, v ktorom je pred exekútorským úradom JUDr. Jána Jonatu, teda v poradí druhom zapísané záložné právo Slovenskej konsolidačnej z úverovej zmluvy č. 800702-1, čo je uvedené aj v návrhu na vykonanie dražby. Navrhovateľ dražby nebol záložným veriteľom pohľadávky!

Navrhovateľ  zneužil zákon č.527/2002 Z.z. a moju neprítomnosť na podvod.

 

            Uvedená veta v notárskej zápisnici: „Za záložným právom navrhovateľa je zapísané -------exekučné záložné právo: Exekútorský úrad JUDr. Ján Jonata, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava, -------„ preukazuje, že dobrovoľná dražba bola vykonaná na právnom základe pohľadávky z úveru č. 800702-1, ale pohľadávka z tohto úveru nebola  navrhovateľovi dražby postúpená, teda sa nestal jej záložným veriteľom, a tak  sa nemohol stať navrhovateľom dobrovoľnej dražby. Z tohoto dôvodu je notárska zápisnica  č. N124/2005, Nz 10681/2005, NCRls 10577/2005 zo dňa 11. marca 2005 neplatná.

 

Akýkoľvek iný argument (zmluva o vykonaní dražby) je v tomto spore irelevantný (Notárska zápisnica sa odvoláva len na oznámenie o dražbe, ktoré sa odvoláva len na návrh na vykonanie dražby).

 

V.

 

Sudca nemôže odmietnuť svoju viazanosť nálezom Ústavného súdu SR s odkazom na úpravu článku 144 ods. 1 ústavy.

 

Súd musí dať prednosť Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktorý bol vyhlásený pod č. 209/1992 Zb. podľa Protokolu č.1 ochrana majetku: „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok“ pred domácim zákonom č. 527/2002, ak zabezpečuje väčší rozsah ústavných práv a slobôd.

Podľa konštantnej judikatúry súdu v Štrasburgu „ prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a bez vedomia vlastníka je svojvoľné a nezákonne konanie“.  

Nespochybniteľne preukazujem, že pred výkonom záložného práva, počas tzv. dobrovoľnej dražby a počas preklúzivnej doby som sa nachádzal spolu s rodinou v azylovom konaní vo Švajčiarsku, teda z objektívnych dôvodov som neboi prítomný.

 

JUDr. Ján DRGONEC, DrSc.

Súdna tvorba práva ako prostriedok uplatnenia zákona, zabezpečenia spravodlivosti a právnej istoty. Justičná revue, 60, 2008, č.5, s. 711-727

 

Citát: „Podľa čl. 144 ods. 1 Ústavy SR „Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a pri rozhodovaní sú viazaní ústavou, ústavným zákonom, medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2 a 5 a zákonom.“

 

Článok 144 ods. 1 ústavy ustanovuje viazanosť sudcov prameňmi práva určitej právnej sily. Nemožno ho vysvetľovať ako ústavnú normu taxatívne vymedzujúcu pramene práva, ktorými sú sudcovia viazaní so záverom, že sudcovia nie sú viazaní prameňmi práva, ktoré sa neuvádzajú v úprave čl. 144 ods. 1.

 

Medzinárodné zmluvy, ktorými je sudca v Slovenskej republike viazaný, nie sú upravené iba v článku 7 ods. 4 a 5. Aj článkom 154c ods. 1 sa rieši vzťah medzinárodných zmlúv a zákonov Slovenskej republiky. Podľa čl. 154c ods. 1 „Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sú súčasťou jej právneho poriadku a majú prednosť pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd.“

 

Ustanovenie čl. 154c sa do ústavy vložilo ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z. To znamená, že podľa čl. 154c sa riadi vzťah zákonov SR a tých medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika ratifikovala a vyhlásila spôsobom ustanoveným zákonom pred 1. júlom 2001. K takým medzinárodným zmluvám patrí aj Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách,7), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach,8), Medzinárodný pakt o hospodárskych a sociálnych právach,9), ako aj rad ďalších medzinárodných dohovorov.10) Doslovným výkladom čl. 144 ods. 1, vytrhnutým z kontextu ústavy, možno ľahko dospieť k záveru, že sudcovia nie sú viazaní medzinárodnými zmluvami podľa čl. 154c ods. 1, lebo tieto zmluvy sa neuvádzajú v taxatívnom výpočte ustanovenia čl. 144 ods. 1. Uplatnenie čl. 144 ods. 1 Ústavy SR pomocou doslovného výkladu by malo katastrofálne právne následky, lebo by mohlo viesť až k tomu, že sudca, ktorý by odmietol svoju viazanosť niektorým z uvedených medzinárodných dohovorov, by rozhodol spôsobom porušujúcim príslušnú medzinárodnú zmluvu a vytvoril by tak príčinu pre konanie proti Slovenskej republike pred orgánmi dotknutej medzinárodnej organizácie.

 

Ústavou určená viazanosť sudcov všeobecných súdov sa nestotožňuje iba s ustanovením čl. 144 ods. 1. Podľa čl. 125 ods. 6 Ústavy SR právoplatné rozhodnutia ústavného súdu v konaní o súlade právnych predpisov sú všeobecne záväzné. Sudca nemôže odmietnuť svoju viazanosť nálezom Ústavného súdu SR s odkazom na úpravu čl. 144 ods. 1 ústavy.

 

Právna prekážka uplynutia prekluzívnej lehoty z dôvodu svojvoľného konania dražobníka a z dôvodu nezdržiavania sa sťažovateľa v mieste doručenia a jeho zdržiavania sa v rámci azylového konania v zahraničí, tvorí precedens, nakoľko tvorca zákona nepočítal s prípadom, keď uplynutie prekluzívnej lehoty bude spôsobené objektívnou neprítomnosťou vlastníka, dražba bude napriek tomu vykonaná a správa katastra prevedie zápis zmeny vlastníckeho práva v liste vlastníctva.

            Súd by mal dať prednosť Dohovoru a rozhodnúť v prospech navrhovateľa alebo v prípade pochybností prerušiť konanie a požiadať Ústavný súd SR o abstraktnú kontrolu ústavnosti v kontexte so zákonom 527/2002, či v ustanovení § 21 ods. 2 je v súlade s Ústavou SR a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nakoľko nepočíta s prípadom, keď uplynutie trojmesačnej prekluzívnej lehoty na určenie neplatnosti dražby márne uplynie z objektívnych príčin nezdržiavania sa vlastníka predmetu dražby v mieste doručenia z dôvodov jeho dlhodobého azylového konania v zahraničí, dražba sa vykoná napriek jeho nevedomosti o dražbe (porušenie zákona v otázke doručenia, § 10 zákona  527/2002,  § 47 O.s.p. dražobníkom a navrhovateľom dražby s poukazom na neplatný právny dôvod prechodu vlastníckych práv).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VI.

Žiadosť o oslobodenie od súdnych poplatkov

 

      Žiadam o oslobodenie od súdnych poplatkov z dôvodov mojej chudoby a nemajetnosti a k tomuto tvrdeniu prikladám rozhodnutie Ústavného súdu SR o oslobodení od súdnych poplatkov z 05.03.2009 a Uznesenie OS BA I zo dňa 27.04.2009. Na svoju česť vyhlasujem, že moja situácia sa nezlepšila, ba naopak nevymožením práva vo viacerých konaniach sa zhoršila.

Dôkaz č. 6: Uznesenie o oslobodení zo dňa 05.03.2009

Dôkaz č. 7: Uznesenie o oslobodení zo dňa 27.04.2009

 

VII.

            Žiadam, aby sa súd zdržal prieťahov v konaní a konal v zákonnej lehote aj s prihliadnutím, že sa jedná o porušenie práva na pokojné užívanie majetku v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa konštantnej jurisdikcie súdu v Štrasburgu:

Prechod vlastníckych práv v neprítomnosti a nevedomosti vlastníka je svojvoľné a nezákonné konanie“. Spolu s rodinou som sa prepadol do bezdomovstva a chudoby, a súdy robia prieťahy v konaní (1).

 

 

VIII.

Návrh na rozsudok

 

Z vyššieuvedených dôvodov navrhujem súdu, aby rozsudkom takto rozhodol:

 

Určuje sa, že vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Karlova Ves, obec Bratislava – mestská časť Karlova Ves, okes Bratrislava IV, zapísanej na liste vlastníctva č. 4052 vedenom Katastrálnym úradom v Bratislave, Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu: pozemok: pozemok p.č. 1024, o výmere 283m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, stavba: rodinný dom súp. číslo 753, na p.č. 1024 je navrhovateľ Ján Molnár, r.č. 480611/753, bytom Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava.

 

S úctou

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Ján Molnár

 

 

 

Prílohy: Podľa textu, viď prvá strana

 

 

(1) Nález Ústavného súdu  v konaní sp.zn. IV ÚS 74/09-39 r o z h o d o l , že základné právo Jána Molnára, Daniely Molnárovej, Otílie Molnárovej, Michala Andreja Molnára, na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, podľa čl. 48 ods 2 Ústavy SR a právo na prejednanie ich záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. Zn. 26C210/2006  p o r u š e n é  b o l o.

Predsedníčkou Okresného súdu Bratislava I uznané prieťahy v konaní sp.zn. 7C90/2006  na Okresnom súde Bratislava I vo veci náhrady škody za nesprávny úradný postup v kauze „Lučenec“ (podaná sťažnosť aj na ústavný súd) ako aj uznané prieťahy v konaní sp.zn. 26C/210/2006  na Okresnom súde Bratislava I vo veci náhrady škody za nesprávny úradný postup v kauze „prepad do bezdomovstva“  (príprava sťažnosti na ústavný súd) ako aj prieťahy v konaní sp.zn. 10C/84/2008  na Okresnom súde Bratislava I vo veci náhrady škody za nesprávny úradný postup v kauze „nezákonná dobrovoľná dražba“ (príprava sťažnosti na ústavný súd).