Okresný súd Bratislava  IV

 

Saratovská 1/A

844 54 Bratislava

 

V Bratislave dňa 5.12.2012

 

 

 

Žalobca:

Ján Molnár, r.č.: 480611/756, Devínska cesta 16, 841 04 Bratislava, dôchodca, prechodne ubytovaný: bezdomovec

 

Žalovaný:

Slovenská republika – Miestny úrad Karlová Ves, Nám, Sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00603520

 

 

 

 

Žaloba

o náhradu škody podľa Zákona 514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v súvislosti s nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom,  a podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv.

 

 

Zo zákona oslobodené od súdnych poplatkov

------------------------------------------------------------------

rovnopis dva razy

 

 

 

Prílohy:

  1. Žiadosť o prerokovanie návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody

Prílohy: (1) CD -Videonahrávku z vysielania reportáže o podvodoch s bytmi (2010-43-01.flv), Videonahrávku z ďalšej pokračujúcej relácie (2010-45-02.flv), (1) Foto z videozáznamu reportáže (schéma, protokol, LV 2815, Majerníkova, darovacia zmluva V-23431/09 z 11.11.2009, protokol, kontrolorka, detail z kontroly, vystúpenie pani Mahďákovej, pána Bertu, detail schémy), Listiny poškodeného (2) žiadosť z 15.3.2006, (3) oznámenie z 17.3.2006, (4) aktualizácia z 30.4.2007, (5) žiadosť z 21.11.2007, (6) odpoveď z 26.11.2007, (7) žiadosť z 3.12.2008, (8) odpoveď z 29.12.2008, (8b) žiadosť z 15.2.2010, Listiny z reportáže (9) časť z protokolu, (10) LV č. 2815, (11) LV č. 3025, TV JOJ-Relácia Kriminoviny), Úradné listiny (12) Protokol z kontroly pridelovania bytov z 24. októbra 2008, (13) Čiastkový protokol z kontroly zásad hospodárenia z 12. októbra 2009 a protokol z 23,9,2008, Listiny preukazujúce poškodenie zdravia (14) foto tváre, (15) RTG zubov, (16) Lekársky nález (17) Uznesenie ako dôkaz rozpadu rodiny (18) Ostatné podporné listiny (a/Poznámky k TV-podvody s bytmi, b/ Odpoveď pánu Bolejšíkovi z 13.10.2010, c/ Protokol z 24. októbra 2008 (úplme znenie), d/ čiastkový protokol z 12. októbra 2009 (úplne znenie), e/ Zápisnica o prerokovaní protokolu z. 13. októbra 2009, f/ Interpelácie z 4.11.2010, g/ Registrácia kandidáta, h/ Sťažnosť proti uzneseniu, i/ Sťažnosť na Ústavný súd, j/ Uznesenie Ústavného súdu,

  1. Oznámenie o výsledku predbežného prerokovania

 

 

V Bratislave dňa 04.12.2013

 

Návrh na výrok súdu – petit žaloby:

 

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške 60.000 EUR, spolu s náhradou trov súdneho konania, a to všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozsudku.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi za spôsobenú nemajetkovú ujmu 30.000 EUR, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozsudku.

 

Odôvodnenie

 

Žalobca podal doporučenou poštou dňa 22.10.2013 žalovanému Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku podľa § 15 (1) Zákona  514/2003 o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v súvislosti s nezákonným rozhodnutím.

            Príloha : Žiadosť o predbežné prerokovanie (prílohy 1 – 6) 

 

Žalovaný odoslal žalobcovi oznámenie o výsledku predbežného prerokovania nároku na náhradu škody s dátumom 13.11.2013, ktoré bolo žalobcovi doručené obyčajnou poštou  05.12.2013 v ktorom žalovaný uviedol, že žiadosť je nedôvodná, preto žalobca žiada, aby o uspokojení nároku rozhodol súd.

Príloha: Oznámenie o výsledku predbežného prerokovania nároku na náhradu škody

 

I.

Právny dôvod návrhu

 

     V zmysle § 15 ods (1) Zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci č. 514/2003 žiadam súd aby rozhodol o mojom nároku na náhradu za škodu a nemajetkovú ujmu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy Miestny úrad Karlová Ves Bratislava IV IČO: 00603520.

 

     Právnym dôvodom odškodnenia je zodpovednosť obce za škodu spôsobenú nesprávnym úradným postupom prednostu a nezákonným rozhodnutím starostky miestnej samosprávy. Nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie spočívalo v porušení povinnosti, ktorú bol orgán územnej samosprávy povinný vyvinúť smerom k právam a povinnostiam fyzických osôb a právnických osôb.

     Prednosta miestneho úradu nesprávne postupoval v komisii prideľovania bytov tak, že konal podľa vopred vypracovanej schéme aby sa jeden byt v hodnote cca 60.000 euro dostal práve jeho pričinením darovacou zmluvou k jeho zaťovi, na škodu žiadateľa o prenájom mestského bytu Jána Molnára. Nezákonné rozhodnutie spočívalo v tom, že starostka rozhodla v rozpore so zákonom SNR č. 138/1991 o majetku obcí tak, že bez vedomia zastupiteľstva inkriminovaný byt predala, na škodu žiadateľa o prenájom mestského bytu Jána Molnára.

 

II.

Popis skutočností

 

1.      V zmysle zákona 514 ods. 2 Právo na náhradu škody má i ten, s kým nebolo konané ako s účastníkom konania, aj keď s ním, ako účastníkom konania, konané malo byť.

2.      Dňa 22.10.201O odvysielala televízia (1) v premiére na regionálnom káblovom okruhu Karlová Ves magazín č. 43 s názvom Kauza s bytmi v Karlovej Vsi z ktorého som sa dozvedel o skutočnostiach nasvedčujúcich, že som bol poškodený nesprávnym úradným postupom Miestneho úradu mestskej časti Karlová Ves. Tento termín 22.10.2010 sa preto považuje za termín kedy som sa dozvedel o skutočnostiach a je to zároveň aj termín začatia plynutia premlčacej trojročnej doby na podanie žiadosti, ktorý uplynie dňa 22.10.2013. Do tejto doby sa nezahŕňa doba prerokovanie žiadosti, ktorá uplynula prevzatím pošty a ukončenia prerokovania dňa 5.12.2012.

3.      Nesprávny úradný postup spočíval v tom, že pri prideľovanie bytu rodine Molnárovej boli porušené pravidlá v zmysle všeobecne platných predpisov zistené kontrolórkou Ing. Jankou Mahďákovou zapísané v protokole z vykonanej kontroly pridelenia bytov z bytového fondu Mestskej časti Bratislava Karlová Ves na Majerníkovej ulici a na Hodálovej ulici.

4.      Týmto nesprávnym úradným postupom bola moja žiadosť (2) o pridelenie mestského nájomného bytu podaná dňa 15.3.2006 a na základe oznámenia (3) zaradená do zoznamu žiadateľov s poradový číslom 54 /2006  ignorovaná a v rozpore s dobrými mravmi bola uprednostnená žiadosť  pani Kramolišovej, na základe jej žiadosti podanej 27.4.2007 s poradovým číslom 4073, ktorá byt získala, po roku odkúpila a následne darovala rodine prednostu MÚ Ing. Liptovskému, ktorý predsedal komisii o prerozdeľovaní poradovníka žiadosti o mestský nájomný byt.

5.      Podstatou nesprávneho úradného postupu a nezákonného rozhodnutia bola zistená skutočnsť, že starostka mestskej časti Karlová Ves nebola oprávnená podpísať zmluvy o nájme, predaji bytov a výmaz záložného práva bez predchádzajúceho prerokovania zastupiteľstvom v zmysle platného uznesenia zastupiteľstva, čím prekročila svoju právomoc a neplnila si povinnosti vyplývajúce zo svojej právomoci. Z tejto skutočnosti vyplýva nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie starostky Miestneho úradu Karlová Ves.

6.      Miestna kontrolórka,  v procese bytov uviedla, že citujem „ kompetencia prerokovať zmluvy je podľa platných zásad hospodárenia určená zastupiteľstvu, starostka tieto návrhy zmlúv ani na nájom ani na predaj zastupiteľstvu nepredložila“, koniec citátu. V zmysle uznesenia miestneho zastupiteľstva zo dňa 25.3.2008 nemala starostka oprávnenie bez súhlasu miestneho zastupiteľstva uvedené zmluvy podpísať a i napriek tejto vedomosti inkriminovanú zmluvu podpísala 9.5.2008.

7.      Boli zistené a zaprotokolované  v Protokole z vykonaní kontroly (9) , že  bez vedomia zastupiteľstva doško k nelegálnemu  prevodu vlastníckych práv k 3-izbovému bytu na  Majerníkovej č. 9, ktorý skončil darovacou zmluvou v rodine samotného predsedu komisie a prednostu MÚ Ing. Liptovskému prostredníctvom „bieleho koňa“ žiadosti Petry Krmolišovej, teda došlo k nesprávnemu úradnému postupu, ktorý v tomto konaní preukážem ďalšími  listinnými dôkazmi.

8.      Príčinné súvislosti viedli k tomu, že moja rodina, ktorá potrebovala nutne byt na bývanie, nakoľko sme preukázali vo svojom doplnení k žiadosti (2), že sme o bývanie neprišli vlastným pričinením a strate bývania sme nemohli účinne zabrániť, nakoľko počas vyše 4 ročného azylového konaniua vo Švajčiarsku sme sa z uvedených dôvodov prepadli medzi bezdomovcov a po roku bezdomovstva  sme dvaja rodičia a dve maloleté deti bývali v sociálnej ubytovni Fortúna, ktorá bola pre dospievajúce deti Michala vtedy 12 ročného a Otíliu vtedy 17 ročnú absolútne nevyhovujúce a frustrujúce sa rozpadla práve z dôvodov, že ako otec som nebol schopný zabezpečiť pre ňu dôstojné bývanie.

9.      Týmto nesprávnym úradným postupom a nezákonným rozhodnutím bola spôsobená škoda mne a mojej rodine, nakoľko uvedenž byt v hodnote 60.000 euro pri správnom postupe a rozhodovaní mal byť pridelený práve mne a mojej rodine. Nemajtková ujma vznikla porušením mojích práv na dôstojný život ako aj členov mojej rodiy, najmä nepriame poškodenia zdravia môjmu synovi zhoršením akné na tvári (14) (podozrenie zjazvenia tváre), nepriame poškodenie chrupu (15) nepriame poškodenia mojej chrbtice (16), rozpadu rodiny (17).

10.  Hlavným dôkazom pre uplatnenie môjho práva na odškodnenie je magazín č. 43 odvysielaný v regionálnwj káblovej televízii dňa 22.10.2010 s názvom Kauza s bytmi v Karlovej Vsi z ktorého som sa dozvedel o skutočnostiach nasvedčujúcich, že som bol poškodený nesprávnym úradným postupom Miestneho úradu mestskej časti Karlová Ves, preto požadujem v prípade súdneho pojednávania aby hneď po otvorení pojednávania bola táto reportáž  premietnutá v súdnej sieni za účasti všetkých navrhovaných svedkov, účinkujúcich ako aj žalovanej strany.

III.

Popis odvysielanej relácie

 

     Z reportáže vypláva, že bolo v období, keď som ja mal zaradenú žiadosť o prenájom mestského bytu, pridelených niekoľko bytov mimo poradia žiadateľov. To, že to bolo mimo poradia, je prvá vec, ktorá sa ma dotkla. Ďalej z reportáže vyplýva, že jeden z tých bytov bol zneužitý, nakoľko podľa vopred vypracovanej schémy sa byt dostal darovacou listinou priamo k zaťovi prednostu miestneho úradu, ktorý bol predsedom komisie prideľovania bytov mimo poradia. Podľa reportáže vznikla škoda miestnemu úradu cca jedného 3-izbového bytu vo výške 60.000 Euro. Ja sa cítim byť poškodení, nakoľko ja som mal podanú žiadosť skôr a situáciu našej rodiny po dražbe strechy nad hlavou považujem za väčší sociálny prípad ako ten o ktorom hovorila reportáž. Z priložených spisov a názoru miestnej kontrolórky vyplýva, že starostka, ktorá podpísala nájomnu zmluvu, neskoršie kúpnopredajnú zmluvu, neskoršie zmluvu o výmazu záložného práva nebola oprávnenou osobou a teda došlo jednak k nesprávnemu úradnému postupu ale aj k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Starostka uskutočnila prevod neoprávnene preto, lebo porušila zákon NR SR 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tým, že došlo k porušeniu uznesenia Miestneho zastupiteľstva, ktoré ukladalo povinnosť, že každá zmluva musí byť schválená zastupiteľstvom ako najvyšším orgánom. Z kontroly vyplynulo, že táto zmluva nebola prerokovaná zastupiteľstvo a teda starostka nemala mandát na podpisovanie vyššie uvedených zmlúm.

     Tým, že vedela o mojej žiadosti a o skutočnostiach, že som mal podanú žiadosť skôr ako žiadateľka, ktorá byt darovala zaťovi prednostu, zmarila a sťažila mi uplatnenie mojich práv na dôstojný život, nakoľko ja s rodinou som musel bývať v nevyhovujúcej ubytovni pre bezdomovcov a od 1.3.2011 som absolútne bez riadného ubytovania.

     Je viac ako pravdepodobné, že žiadateľka, ktorá tvrdila, že sa nachádza v sociálnej  núdzi a nutne potrebuje bývanie, nemohla len tak darovať získaný byt zaťovi prednostovi, preto je dôvodne podozrenie, že prednosta konal podľa vopred pripravenej schéme ako získať byt, teda zjavne išlo o nesprávný úradný postup.

 

     Poznámky z odpozerania reportáže:

 

     Tento príbeh naznačuje ako sa získavajú byty amorálnym a obludným spôsobom. Drzosť a arogancia komunálnej moci. Za posledné štyri roky pridelila starostka 8 obecných bytov, z toho 5 trojizbových, tri jednoizbové, siedmym nájomcom starostka už byty odpredala.

     V obraze Zápisnica z rokovania stálej poradnej komisie zo dňa 9.5.2008 uvádza; Komisia v zložení vtedajšieho prednostu Alberta Liptovského a dvoch úradníkov odporúča starostke mestskej časti Karlova Ves, aby uzatvorila nájomnú zmluvu s Petrou Krumolišovou, bytom Púpavová 24 na troj-izbový byt Majerníkova 9, Bratislava. Komisia zdôvodňuje, že žiadateľka po rozvode žije v jednom byte spolu s rodičmi a so svojimi dvoma maloletými deťmi.

 

Doplňujúce zistenie: Žiadosť Petry Kramolišovej bola zaevidovaná pod evid. Č. 4073 zo dňa 27.4.2007

 

Zvuk:  Ešte v ten istý deň 9.5.2008 starostka uzatvorila nájomnú zmluvu s pani Kramulišovou na dobu jedného roka do 31.5.2009. Nájomníčka si byt odkúpila dňa 16.júna 2009 za zostatkovú hodnotu 2100 Eur. Toto podpísala a schválila starostka Iveta Hanulíková. Tieto zmluvy dodnes nevideli médiá, ani odpredaj tohto bytu ako aj ďalších šiestich neprešiel zastupiteľstvom.

V obraze výpis z katastra 11.novembra 2009 darovala Petra Kramulišova byt o rozlohe 79 m2 Miroslavovi Šimovi, rod. Šimo, bytom Plachého 7, dátum narodenia 27.12.1971, titul nadobudnutia: Darovacia zmluva V-23431/09 zo dňa 11.11.2009.

Zvuk:  Na Plachého 7 ale otvoril dvere bývalý prednosta Albert Liptovský za úradovania starostky Hanulíkovej, ten istý ktorý sedel v komisii, ktorá odporúčila prideliť byt pani Kramolišovej, ktorú pokladali za vážny sociálny prípad.

Poznámka: Z rozhovoru uverejneného v Karloveskom magazíne bývalý prednosta sa odmieta vyjadriť k otázkam prečo na tejto adrese býva aj obdarovaný Šimo a kto je pán Šimo. Otázka redaktora, či to je jeho zať. Pýta sa, prečo pani Kramulišová darovala byt v hodnote 83000 Eur pánovi Šimovi, ktorý je manžel jeho dcéry, Moniky Šimovej, rod. Liptovská. Albert Lipt. skončil s funkciou prednostu 1.1.2010 a na kameru tvrdí že nevie o ničom. Tvrdí, že nepozná pána Šima a na otázku redaktora, prečo má na dverách adresu pán Šimo, tvrdí že si to tam len tak napísal. On tu býva a tvrdí že ho nepozná, priznáva že Monika Šimová je jeho dcéra a stále tvrdí že pána Šima nepozná.

V obraze ďalší výpis bytu na Bilíkovej 16 a majiteľ Šimo, Miroslav, spoločným vlastníkom.  Na facebooku je uvedené, že je vydatá za Miroslava Šima, od 6.7.1991, a naopak, obaja majú aj spoločného priateľa, exprednostu Alberta Liptovského. Išli navštíviť pána Šima na dúbravskej firme na žalúzie. Pani Kramulišová, ktorá býva stále na Púpavovej 24, povedala; potvrdzuje, že je v rozvodovom konaní, že nebývala v tom byte, ktorý jej bol pridelený, v reportáži tvrdí, že byt na Majerníkovej ešte nie je odkúpený, ale bude. Podľa informácií z listu vlastníctva č. 2815 byt odkúpila už 16. júna 2009 (ako je uvedené hore) a 8.októbra požiadala obec o výmaz záložného práva, aby ho previedla darovacou zmluvou na pána Šima. A tvrdí reportérovi, že pána Šima videla prvý krát až tam a vôbec nevie o čo ide. Poznámka: hovorí Fairplay; Zuzana Wienk, hovorí že ide o sociálny prípad, ale jej správanie odporuje tomu, ako by sa správal človek v sociálnej núdzi. Graf: 10:26  Veľmi to pôsobí ako vopred naplánovaná schéma. Obišli sa pravidlá, je to exemplárny prípad zlého úmyslu. Veľa náhod je vždy podozrivých. Liptovský tvrdí, že byty získali legálnou cestou a keď sa stali majiteľmi, môžu si s nimi robiť čo chcú.

Starostka sa k tomu vyjadruje: Tvrdí, že o tom nevedela predtým, ďalej tvrdí, že nič nevie a že sa musí na to pozrieť, vraj sa to teraz dozvedela. Predtým predel: starostka hovorí, že Litpovský odstúpil kvôli zdravotným problémom, prednosta na to hovorí ešte pred odstúpením, že tá klebeta, že chce odísť, je nepravdivá. V obraze poslanec Berta hovorí, že starostka o všetkom vedela a nechce sa mu veriť, že o ďalších udalostiach s bytom nemala informácie. Miestna kontrolórka namietala v procese pridelovania bytov nedostatočnú kontrolu a že zastupiteľstvu neboli žiadne úkony predložené na schválenie. Hovorí, že „kompetencia prerokovať zmluvy je podľa platných zásadach hospodárenia určená zastupiteľstvu, starostka tieto zmluvy ani na nájom ani na predaj zastupiteľstvu nepredložila“.

Poznámka: Nesprávny úradný postup a nezákonné rozhodnutie vyplýva zo skutočnosti postupnosti krokov, súvislosti a návedznosti ktoré viedli k darovaniou uvedeného bytu do rodiny prednosti, teda bolo potrebné naplánovať schému, aby na vonok všekto vyzeralo zákonné, pričom išlo o obohatenie a v rozpore s dobrými mravmi.

 

IV.

Dokazovanie

 

Listinné dôkazy o zaradení a nevybavovaní mojej žiadosti:

 

1/ dňa 15.marca 2006 som podal spolu s rodinou žiadosť o nájom mestského bytu, kde som v odôvodnení uviedol, že počas mojej dlhodobej neprítomnosti boli v rozpore s Dohovorom o ochrane ľudských práv prevedené vlastnícke práva môjho rodinného domu na talianskeho občana a tým pádom som stratil bývanie (2).

2/ dňa 17.marca 2006 som obdržal „Oznámenie o zaradení do zoznamu žiadateľov o nájom mestského/obecného bytu“ pod poradovým číslom ŽB 54/2006. Oznámenie podpísal bývalý prednosta Ing. Jozef Harvančík (3).

3/ dňa 30.4.2007 som aktualizoval mojú žiadosť (4).

4/ dňa 21.novembra 2007 som napísal žiadosť určenú strarostke Ing. Ivete Hanulíkovej, v ktorej som ju požiadal aby v zmysle VZN vybrala moju žiadosť mimo poradia a pridelila mi nájomný mestský byt, nakoľko som sa z právneho oddelenia dozvedel od bývalej právničky Judr. Figurovej, že sa uvoľnili nejaké obecné byty a bola by možnosť mojej žiadosti vyhovieť.  Taktiež kvôli našej sociálnej situácii mám dve maloleté deti a dočasne sme bývali v nevyhovujúcich priestoroch (5).

5/ dňa 26.novembra 2007 som obdržal odpoveď Ivety Hanulíkovej, v ktorom mi oznámila že moju žiadosť pod poradovým čislom ŽB 54/2006 evidujú ale vzhľadom na nedostatok bytov nemôže byť moja žiadosť v dohľadnej dobe vyriešená (6).

6/ V novembri 2008 som osobne navštívil prednostu Ing. Alberta Liptovského a ústne som ho požiadal aby mi bol pridelený mestský nájomný byt, Prednosta ma ubezpečil, že sa na moju žiadosť osobne pozrie. Následne som písomne požiadal o znovupreskúmanie pridelenia mestského bytu 8.decembra (tento list sa mi stratil).

7/ dňa 29.12.2008 som obdržal od miestneho úradu odpoveď na moju žiadosť o pridelenie bytu z 8.12.2008, ktorú osobne podpísal prednosta Ing. Albert Liptovský, v ktorej mi s poľutovaním oznámil, že mestský časť nedisponuje v súčasnosti žiadnymi voľnymi nájomnými bytmi. Zároveň uviedol že poradovník podľa VZN je irelevantný, nakoľko mestský časť nemá povinnosť viesť takýto poradovník a odporúčal mi riešiť moju bytovú otázku prebytkom bytov na trhu prostredníctvom hypotekárneho úveru (8).

 

            Treba dodať, že som sa zúčastnil miestneho zastupiteľstva dňa 4.11.2010 na ktorom som ako občan interpeloval starostku aby mi zodpovedala a objasnila okolnosti prečo som ja nedostal tento byt a dostala ho osoba, ktorá ho napokon darovala zaťovi prednostovi a požiadal som ju o založenie vyšetrovacej komisie, na čo som dostal veľmi neuspokojivú odpoveď, viď videozáznam zo zastupiteľstva na www.koloseo.info/sudy/mukv (1).

 

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že na pokyn starostky bola ustanovená zvláštna komisia pre riešenie uvolnených bytov, medzi inými aj inkriminovaný byt, ktorý sa riešil porušením zákona v rozpore s uznesením zastupiteľstva a teda starostka ako neoprávnená osoba podpísala nájomnu zmluvu, kúpnopredajnú zmluvu a zmluvu o výmaze záložneho práva, čo napokon viedlo ku značnej škode, nakoľko inkriminovaný byt neužívala žiadateľka ale ho za vopred dohodnutých podmienok darovala zaťovi prednostu miestneho úradu, ktorý bol zároveň aj starostkou vymenovaný do zvláštnej komisie, ktorá odporučila ako naložiť s uvoľnenými bytmi.

                                                                           

V.

Opora v zákonoch

            Bolo zistené:

            Postup pri prenajímaní bytov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislava upravuje Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2006 z 30. marca 2006 o nájme bytov a obytných miestností v zariadeniach určených na trvalé bývanie (ďalej „VZN“). Toto VZN upravuje tiež postup pri prenajímaní bytov zverených do správy mestskej časti takto:

 

§ 9 Nájom obecných bytov zverených do správy mestskej časti

(1) Obecný byt zverený do správy mestskej časti a obecný byt, ktorý sa nachádza v dome zverenom do správy mestskej časti prenajíma starosta mestskej časti, pričom sa primerane použijú ustanovenia tohto nariadenia.

(2) Na vybavovanie žiadostí o nájom obecného bytu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia.

(3) Miestne zastupiteľstvo mestskej časti môže určiť, koľko bytov môže starosta mestskej časti v danom roku prenajať mimo poradovníka podľa odseku 1 tohto ustanovenia.

 

Bolo zistené:

 

Legislatíva upravujúca hospodárenie:

Hospodárenie s majetkom obcí je prioritne upravené zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení aktuálnych zmien a dodatkov.

§1, odsek 2:

Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce

Hospodárenie s majetkom obce § 7

(1) Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

 

Na 12. rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa  13.5.2008 na základe návrhu poslanca Lenča bolo uznesenia Miestneho zastupiteľstva č. 169/2008 z 25.3.2008 uznesením č. 203/2008 potvrdené v zmysle zákona o obecnom zriadení a „Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a s majetkom vo vlastníctve mestskej časti Karlova Ves“ nadobudol platnosť.

 

V zmysle týchto platných zásad hospodárenia, čl.6, schváleniu miestnym zastupiteľstvom podlieha:

V zmysle týchto platných zásad hospodárenia, čl.6, schváleniu miestnym zastupiteľstvom podlieha:

a) odplatné nadobúdanie a prevod vlastníctva vlastného  nehnuteľného majetku,

b) prenájom vlastného nehnuteľného majetku,

c) prevod vlastníctva hnuteľného majetku,

p) schvaľovanie, predlžovanie a vypovedanie zmlúv.

 

Trojizbový byt č. 2, 1. poschodie, ulica Majerníkova 6,  s podlahovou plochou 68,30m2

Nájomná zmluva uzatvorená dňa 11. mája 2009 s nájomcom Ivetou Škarbovou na dobu určitú od 1.6. 2009 do 1. 6.2010, žiadosť o pridelenie bytu podaná 29. marca 2009 s podacím č. 3691/2009.

 

Kontrolné zistenia:

Nájomná zmluva nebola prerokovaná Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves – porušenie článku 6, odsek p) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava zvereným do správy mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a s majetkom vo vlastníctve Mestskej časti Karlova Ves.

 

514 ZÁKON z 28. októbra 2003

o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

§ 1 Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a) zodpovednosť štátu za škodu spôsobenú orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci,

b) zodpovednosť obce a vyššieho územného celku (ďalej len „územná samospráva“) za škodu spôsobenú orgánmi územnej samosprávy pri výkone samosprávy,

c) predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody a právo na regresnú náhradu.

§ 2 Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona

a) výkon verejnej moci je rozhodovanie a úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb,

b) orgán verejnej moci je

1. štátny orgán,

2. orgán územnej samosprávy, verejnoprávna inštitúcia, orgán záujmovej samosprávy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci.

 

VI.

Preukázanie nesprávneho úradného postupu

 

Na súdnom pojednávaní preukážem, že v zmysle protokolu z vykonanej kontroly pridelenia bytov z bytového fondu Mestskej časti Bratislava – Karlová Ves na Majerníkovej ulici (po lekároch) a na Hodálovej ulici zo dńa 7.10.2008 vykonanej kontrolórkou Ing. Janou Mahďákovou boli zistené nedostatky v uvedenej agende a nesúlad so súvisiacimi predpismi a vnútornými aktmi riadenia, nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov a to tým, že:

1)                          Starostka mestskej časti Karlová Ves pani Hanulíková bez vedomia zastupiteľstva podpísala zmluvy i napriek uzneseniu, ktorý to nedovoľoval, teda došlo k nesprávnemu úradnemu postupu,

2)                          Prednosta miestnej časti Karlová Ves pán Liptovský nepostupoval v zmysle dobrých mravov ale podľa vopred pripravenej schémy aby získal byt manžel jeho dcéry tak, že pri posudzovaní žiadostí ovplyvnil komisiu ktorej predsedal a zámerne neposudzoval mojú žiadosť v zmysle dobrých mravov čestne a zodpovedne, nakoľko moja situácia bola oveľa akútnejšia najmä v častiach uvedených v mojej žiadosti.

3)                          Voči pani Kramolišikovej sme  boli ucelená rodina teda dvaja rodičia a dve maloleté deti s povinnou školskou dochádzkou, Otília vtedy 17 ročná a Michal vtedy 12 ročný a nemali sme doslova kde bývať nakoľko nie vlastným pričinením sme prišli o bývanie nakoľko boli porušené naše základné ľudské práva v zmysle Dohovoru o ochrane ľudských práv, ktorý má pri posudzovaní akýchkoľvek prípadov prednosť v zmysle Ústavy SR čl. 154c, nakoľko podľa ustálenej judikatúry ESĽP v Štrasburgu platí zásada „prechod vlastníckych práv v neprítom,nosti a nevedomosti pôvodnbého vlastníka je svojvólne konanie a nikdy ho nemožno považovať za zákonné“. Vieryhodne sme preukázali, že pri „krádeži“ nášho obydlia sme sa nenachádzali dlhodobo od 11.6.2011 do 13.10.2005 na území SR.

4)                          Tiež bolo preukázané v spojení s trestným konaním, že doško k prevodu 3-izbového bytu na Majerníkovej č. 9 v Bratislave na Petru Kramolišovú v rozpore s dobrými mravmi, nakoľko byt akútne nepotrebovala čoho je dôkazom darovacia zmluva do rodiny prednostu MÚ Ing. Liptovskúmu, ktorý bol súčasne aj predsedom poradnej komisie, ktorá uprednostnila žiadosť pani Kramolišovej zo dňa 27.4.2007 pred našou žiadosťou zo dňa 15.3.2006.

5)                          Toto je generálny dôkaz, že prednostovi MÚ Ing. Liptovskému išlo len o to aby podľa vopred vymyslenej schémy získala jeho rodina byt v hodnote 60.000 Euro. Ďalej bolo preukázané, že bez vedomia miestneho zastupioteľstva bol tento byt prenajatý a neskoršie predaný a prepísaný v liste vlastníctva na pani Kramolišovú a podpisi previedla osoba ktorá namala podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva oprávnenie na podpísanie týchto zmlúv bez ich vedomia, čo neurobila, nakoľko zastupiteľstvo tento prevod neschválilo..

 

Poznámka sťažovateľa: Keby sa konalo v zmysle zásad spravodlivého posúdenia žiadostí, mohol by uvedený byt pridelený mojej rodine a mne by nevznikla nevyčíslioteľnmí škoda rozpadu rodiny.

 

VII.

Príčinné súvislosti

            Tým, že starostka aj prednosta vedeli, že moja žiadosť bola zaradená do zoznamu žiadateľov o mestský nájomný byt skôr ako žiadosť pani Kramolišikovej, ďalej bolo preukázané, že ani po uzatvorení nájomnej zmluvy pani Kramolíšiková v byte nebývala a napokon byt darovala zaťovi prednostu, teda preskočením mojej žiadosti z dôvodov naplánovania tejto shcémy zmocniť sa na môj úkor bytu starostka s prednostom spoločne zmarili a sťažili uplatnenie mojich práv na získanie bytu a mojích práv na dôstojný život a týmto konaním mi jednoznačne bola spôsobená škoda vo výške zdefraudovaného 3-izbového bytu ktorý sa cenil na 60.000 euro, nedá sa v začiatku absolútne vylúčiť, že tento byt som mal získať práve ja, ďalej na nájme komerčného bytu, ktorý musíme znášať do dnešného dňa a priam nevyčásliteľná morálna nemajetková ujma za rozpad rodiny.

            Ekvivalentne v tomto prípade možno použiť primerane v zmysle zákona o  zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Podľa § 5 (1) Právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím má účastník konania, ktorému vznikla škoda v dôsledku rozhodnutia vydaného v tomto konaní. (2) Právo na náhradu škody má i ten, s kým nebolo konané ako s účastníkom konania, aj keď s ním, ako s účastníkom konania, konané malo byť.

           

VIII.

Vyčíslenie škody

 

     Výška škody za nehnuteľný majetok

     Výšku škody za 3-izbový byt, ktorý som mohol získať je 60.00 eur.

 

     Výška zadosťučinenia za nemajetkovú ujmu z dôvodov pretrvávanie v  bezdomovstve – zníženie dôstojnosti

Žiadateľ spolu s rodinou sa od príchodu zo zahraničia 13.10.2005 prepadol okamžite do bezdomovecstva. Nebola im poskytnutá ani pomoc od štátu, nebola im priznaná ani dávka na podporu v nezamestnanosti, ani prístrešie a v období od 13.10.2005 do 1.2.2006 musel spávať na ulici a v tomto čase - viď novinové články - bola taká tuhá zima, že len v Bratislave zamrzlo 17 bezdomovcov a táto smrť hrozila aj jemu. Od 1.2.2006 do 28.2.2011 bývali v nehygienickej (bez kuchyne) ubytovni Fortuna, kde im už odmietli po 5 ročnom ubytovaní poskytnúť ďalšie ubytovanie a Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy im aj odmietol zaradiť ich žiadosť do zoznamu o mestský nájomný byt. Od 28.2.2011 do podania tejto žiadosti rodina bývala v drahých prenatých komerčných bytoch a značne sa zadĺžila. Moje deti Michal Andrej (1.7.1995) navštevuje posledný ročník bilingválneho gymnázia a z dôvodov chudoby zanevrel na svojho otca. Moja dcéra Otília (19.4.1990) študuje na vysoke škole architektúry vo Viedni a tiež zanevrela na svojho otca z dôvodov neznesiteľných podmienok v domácnosti. Moja manželka na mňa zanevrela už dlhšiu dobu, prestala si plniť manželské povinnosti a moje sexuálne prirodzené túžby, čím sme sa stali neznesiteľne odcudzení. V deň podania tejto žiadosti sa moja rodina rozhodla, že už naďalej nebudú zdielať so mnou spoločnú domácnosť a prenajali si komerčný byt bezo mňa a odo mňa odišli. Teda zadosťučinenie za toto utrpenie je nevyčísliteľné, ale aspoň pre celú rodinu vo výške á 10.000 euro to je 40.000 eur.

 

     Ďalšou nevyčísliteľnou ujmou je rozpad rodiny, manželka sa odsťahovala aj s mojími dvomi deťmi zo spoločnej domácnosti v ktorej som mal zabezpečenú strechu nad hlavou a pohrozila rozvodom. Tým, že poberám dôchodok len vo výške 127 euro (nie mojím pričinením čo preukážem na súde) musím dočasne prespávať v požičanom aute a ďalších 20 rokov až do mojej smrti budem potrebovať minimálne 300 euro na prenájom garzónky aby som si zachoval dôstojný život ako otec dvoch detí, čo predstavuje náklady zhruba 300euro x 12 mesiacov x 20 rokov, t.j.spolu: 72.000 eur.

 

     Je len vecou právneho posúdenia, či mi nevznikla škoda aj tým, že nájom pani Kramolíšikovej bol určený na sumu 42 Euro mesačne, kým ja som musel v ubytovni platiť 200 Eur mesačne, čo je škoda od uzatvorenia zmluvy z 9.5.5008 do 28.2.2011 za 31 mesiacov rozdiel 158 Eur, spolu 4.898 Eur a teraz musím platiť za bývanie 500 Eur mesačne, čím do dnešného dňa mi vznikla aj škoda najmenej vo výške 5.398 Eur a každý mesiac až do právoplatnosti rozsudku bude narastať o 458 Eur mesačne.

 

     Poškodenie zdravia ako následok prvotnej príčiny nedôstojného bývania zapríčinilo poškodenie zdravia synovi Michalovi Andrejovi Molnárovi nadmernou tvorbou akné na tvári a jazvy mu ostanú dlhé roky (žiadam analyzovať priloženú fotografdiu jeho tváre súdnym znalcom (14), zanedbaním starostlivosti o chrup Jána Molnára z nedostatku finančných prostriedkov (žiadam analyzovať RTG snímok súdneho znalaca (15), poškodení na zdraví vplyvom bezdomovstva (žiadam analyzovať nález poškodenej chrbtice súdnym znalcom (16). Výšku zadosťučinenia určia súdni znalci, odhadom najmenej 30.000 eur.

 

     Výška zadosťučinenia za znášanie neprimeraného bremena

     Zo Slovenska som odišiel z opodstatnených obáv z prenasledovania a ohrozovania na živote a zdraví (podpálenie auta, konšpirácie dvoch autohavárií, zrazenie na prechode pre chodcov, ťažké ublíženie na zdraví môjmu synovi, streľba zo samopalu a pod) s politickým motívom ako odplata za to, že som si dovoli po 89-tom založiť HSP – Hnutie za slobodu prejavu s cieľom pod dohľadom televíznych kamier dohliadnuť na transparentnosť pri prechode z predtým spoločného vlastníctva do vlastníctva súkromného, čo bolo uvedené a preukázané aj v iných konaniach, viď nasledujúca kapitola a vynesené rozsudky.

     Z dôvodov prepadu do bezdomovstva a nedobrovoľného boja za svoje práva som musel od 13.10.2005 do dnešného dňa pracovať ako malá advokátska kancelária, ale bez akýchkoľvek príjmov. V prílohe zasielam prehľad korešpondencie za tieto roky. Musel som prijať vyše 700 zásielok (z polície, súdov a prokuratúry aj štátnej správy a výkonnej moci) , riadne ich zaprotokolovať a následne na ne reagovať a z tohto dôvodu som musel odoslať vyše 700 zásielok v priemere 3 strany a 3 prílohy (pre políciu, súdy a prokuratúru aj štátnu správu a výkonnú moc), riadne sa pripraviť, rekvalifikovať na advokáta, napísať,odoslať a zarchivovať. (Napríklad jedno trestné oznámenie malo 98 strán a 224 príloh)

     Na tieto právne úkony písomnosti čo do obsahu tvoria dve plné skrine, a preto budem trvať na tom, aby bol určený súdny znalec z odboru ekonomiky, aby vyčíslil, koľko by som musel zaplatiť advokátskej kancelári za tieto právne úkony, ktoré som musel robiť sám na úkor môjho podnikania prípadne zamestnania. To bude moja škoda, predpokladám, že najmenej od 17.03.2006 do 18.10.2013 to bude najmenej 200.000 eur

 

IX.

    

            K objasneniu týchto skutočností je nutné vypočuť autora reportáže Richarda Bolješíka v kontexte s reportážou uverejnenou v TV Karlová Ves, magazín č. 43 premiera 22.10.2010, ako aj účinkujúcich kontrolórku Janku Mahďákovú, poslanca Martina Bertu, poslankyňu Moniku Valantovičovú, ktorá sa zaoberala touto kauzou, poslanca Jána Horeckého, ktorý tvrdil, že výbor pre bytové otázky neprerokoval žiadnu zo žiadostí o pridelenie nájomného bytu, poslanca Petra Lenč, navrhovateľa VZN, Petru Kramolišovú, ktorá byt darovala zaťovi prednostu MU, Emíliu Sičákovú – Beblavú, Transparency International, ktorá odporučila prešetrenie tejto kauzy políciou a doporučujem až na záver vypočuť aj bývalého prednostu Alberta Liptovského. Skutočnosti, že o všetkom vedela starostka treba vyhodnotiť z reportáže odbornou psychoanalýzou jej odporujúcich tvrdení, navrhujem reportáž odovzdať na expertízu psychonalitikovi. Tiež je nutné v prípade súdneho konania zabezpečiť darovaciu listinu, ktorá bola vyobrazená v reportáži.

 

1)      Vykonať dôkaz videonahrávky podľa obsahu televíznej reportáže odvysielanej v premiere na regionálnom káblovom okruhu Karlova Ves a uverejneného na internetovej stránke http://tvkv.sk magazín č. 43 zo dňa 22. 10.2010 s názvom Kauza s bytmi v Karlovej Vsi, tiež magazín č. 45 zo dňa 5.11.2010 s názvom Kauza prideľovania bytov pokračuje, tiež záznam zo zastupiteľstva z 2.11.2010 k otázke programu Kauza s bytmi.

2)      Z reportáže vypláva, že bolo v období, keď som ja mal zaradenú žiadosť o prenájom mestského bytu, pridelených niekoľko bytov mimo poradia žiadateľov. To, že to bolo mimo poradia, je prvá vec, ktorá sa ma dotkla. Ďalej z reportáže vyplýva, že jeden z tých bytov bol zneužitý, nakoľko podľa vopred vypracovanej schémy sa byt dostal darovacou listinou priamo k zaťovi prednostu miestneho úradu, ktorý bol predsedom komisie prideľovania bytov mimo poradia. Podľa reportáže vznikla škoda miestnemu úradu cca jedného 3-izbového bytu vo výške 60.000 Euro. Ja sa cítim byť poškodení, nakoľko ja som mal podanú žiadosť skôr a situáciu našej rodiny po dražbe strechy nad hlavou považujem za väčší sociálny prípad ako ten o ktorom hovorila reportáž. Z priložených spisov a názoru miestnej kontrolórky vyplýva, že starostka, ktorá podpísala nájomnu zmluvu, neskoršie kúpnopredajnú zmluvu, neskoršie zmluvu o výmazu záložného práva nebola oprávnenou osobou a teda došlo jednak k nesprávnemu úradnému postupu ale aj k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Starostka uskutočnila prevod neoprávnene preto, lebo porušila zákon NR SR 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov tým, že došlo k porušeniu uznesenia Miestneho zastupiteľstva, ktoré ukladalo povinnosť, že každá zmluva musí byť schválená zastupiteľstvom ako najvyšším orgánom. Z kontroly vyplynulo, že táto zmluva nebola prerokovaná zastupiteľstvo a teda starostka nemala mandát na podpisovanie vyššie uvedených zmlúm.

3)      Podstatou kauzy bolo podozrenie, že starostka Ing. Iveta Hanulíková nemala oprávnenie podpísať bez vedomia zastupiteľstva kúpnopredajnú zmluvu k bytu, k čomu ju zaväzovalo uznesenie zo zastupiteľstva, ktorý napokon „nastrčená“ nájomnička darovacou zmluvou darovala prednostovi Miestneho úradu, ktorého menovala Ing. Iveta Hanulíková a týmto bola spôsobená škoda vo výške 60.000 Euro.    

 

     Podozrenie z nekalej politickej súťaže.

     Neni vylúčené vzhľadom na listinné dôkazy (18), z ktorých vyplýva, že som sa zúčastnil volieb do miestnej samosprávy na post starostu, že mohlo ísť o politicky motivované konanie aby boli zmarené respektívne sťažené moje politické práva, zúčastniť sa na správe veci verejných osobne. Bolo dôvodné podozrenie, že z týchto „peňazí“ niekto kandidátke na starostku financoval jej volebnú kampaň a napokon aj pričinením týchto financii zvíťazila. Nebolo celkom došetrené kto financoval knihu o Karlovej vsi, ktorú starostka rozdávala pred volebnou kampaňou v čase keď bola kampaň zo zákona zakázaná. Podal som v tomto smere aj sťažnosť, ale Ústvný súd neskúmal tieto skutočnosti len z dôvodu, že som podal sťažnosť ako neoprávnená osoba, nakoľko som nezískal potrebný počet hlasov. Ovšem v žalobe na ochranu osobnosti sa tieto skutočnosti by mali brať v úvahu.

 

     Navrhujem aby na hlavnom pojednávaní súd zabezpečil techniku na premietnutie uvedených TV relácii, ktoré tvoria kľúčový dôkaz.

 

X.

 

            Vtomto konaní chcem preukázať kumulatívne splnenie zákonných predpokladov vzniku náhrady škody spôsobenej výkonom verejnej moci, a to najmä v časti vzniku škody, príčinnou súvislosťou medzi nesprávnym úradným postupom a vznikom škody, ktorá mi bola spôsobená Miestnym úradom Karlová Ves a to konkrétne nesprávnym úradným postupom prednostu Pána Liptovského a nesprávnym úradným postupom a rozhodnutím starostky pani Hanulíkovej.

 

Návrh na vynesenie rozsudku:

 

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi náhradu škody vo výške 60.000 EUR, spolu s náhradou trov súdneho konania, a to všetko do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozsudku.

Žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi za spôsobenú nemajetkovú ujmu 30.000 EUR, do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozsudku.

 

S pozdravom

 

 

 

 

                                                                                  Ján Molnár, poškodený

 

 

Prílohy:  1) Žiadosť o prerokovanie návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody

               2) Oznámenie o výsledku predbežného prerokovania

 

Poznámka: Ďalšie prílohy nezasielam súdu dvojmo, nakoľko odporca tieto dostal ako prílohu k Žiadosť o prerokovanie návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody.

 

-          (1) CD -Videonahrávku z vysielania reportáže o podvodoch s bytmi (2010-43-01.flv)

-          Videonahrávku z ďalšej pokračujúcej relácie (2010-45-02.flv)

-          (1) Foto z videozáznamu reportáže (schéma, protokol, LV 2815, Majerníkova, darovacia zmluva V-23431/09 z 11.11.2009, protokol, kontrolorka, detail z kontroly, vystúpenie pani Mahďákovej, pána Bertu, detail schémy)

-          Listiny poškodeného (2) žiadosť z 15.3.2006, (3) oznámenie z 17.3.2006, (4) aktualizácia z 30.4.2007, (5) žiadosť z 21.11.2007, (6) odpoveď z 26.11.2007, (7) žiadosť z 3.12.2008, (8) odpoveď z 29.12.2008, (8b) žiadosť z 15.2.2010

-          Listiny z reportáže (9) časť z protokolu, (10) LV č. 2815, (11) LV č. 3025, TV JOJ-Relácia Kriminoviny)

-          Úradné listiny (12) Protokol z kontroly pridelovania bytov z 24. októbra 2008, (13) Čiastkový protokol z kontroly zásad hospodárenia z 12. októbra 2009 a protokol z 23,9,2008

-          Listiny preukazujúce poškodenie zdravia (14) foto tváre, (15) RTG zubov, (16) Lekársky nález

-          (17) Uznesenie ako dôkaz rozpadu rodiny (18) Ostatné podporné listiny (a/Poznámky k TV-podvody s bytmi, b/ Odpoveď pánu Bolejšíkovi z 13.10.2010, c/ Protokol z 24. októbra 2008 (úplme znenie), d/ čiastkový protokol z 12. októbra 2009 (úplne znenie), e/ Zápisnica o prerokovaní protokolu z. 13. októbra 2009, f/ Interpelácie z 4.11.2010, g/ Registrácia kandidáta, h/ Sťažnosť proti uzneseniu, i/ Sťažnosť na Ústavný súd, j/ Uznesenie Ústavného súdu,